Page 9 - 07
P. 9

Рис. 2. Схема i-го приросту (а) та розвиток півеліптичної тріщини (b)
                   в стінці газопровідної труби (сталь 17Г1С).
           Fig. 2. Scheme of the i-th crack growth (a) and the growth of a semi-elliptical crack (b)
                     in the gas pipe wall (17Г1С steel).
           2. За значенням ∆K th із формули (2) визначають очікувану швидкість росту
         тріщини в глибину стінки труби dc/dN.
           3. За одержаним значенням dc/dN визначають кількість циклів навантаження
         dN i , яка необхідна для приросту тріщини на ∆c i = 0,25 mm:
                     dc  D c i       c D i
                       =   ⇒ D  N =    .          (3)
                              i
                     dN  D N i     dc dN
           4. Для тієї ж початкової глибини тріщини c 0 = c th за формулою (3) обчислю-
                       '
         ють КІН ∆K I у точках B 0 та B (рис. 2), тобто при θ = π/2.
                       0
           5. За цим значенням ∆K I з формули (2) визначали очікувану швидкість росту
         тріщини по довжині труби da/dN.
           6. За одержаним значенням da/dN визначали приріст тріщини на ∆a i за кіль-
         кість циклів навантаження ∆N i (обчислена раніше):
                     da  D a         da
                               N × .
                      =  i ⇒ D a = D i            (4)
                             i
                     dN  D N i        dN
           7. За результатами, одержаними згідно з вищенаведеними пунктами, визна-
         чали нові розміри півеліптичної тріщини після її першого стрибкоподібного рос-
         ту, тобто (рис. 2):
                        с = c + D i ;
                            c
                          0
                        i

                        2a = 2a + 2 aD i .
                            0
                         i
           Далі розглядали подальший приріст тріщини, тобто повторювали наведений
         вище розрахунок, приймаючи за початкові розміри тріщини c i та 2a i . Обчислення
         закінчували з досягненням тріщиною глибини c n = 0,8t.
           Експериментально перевіряли запропоновану методику шляхом випробу-
         вань фрагмента труби (D = 1020 mm, t = 14 mm) експлуатованого за максималь-
         ного робочого тиску газу p » 5,4 MPa упродовж 41 year магістрального газопро-
         воду “Київ–Західна Україна”, виготовленого зі сталі 17Г1С, яка мала такі меха-
         нічні характеристики: σ U = 562,5 MPa, σ 0,2 = 357,5 MPa, δ = 27%. Досліджували
         зразки з наперед утвореними крайовою (рис. 3b) та півеліптичною (рис. 3c) трі-
         щинами.
           Заготовки для зразків (рис. 3а) довжиною l = 300 mm з поперечними розмі-
         рами 14×50 mm вирізали із фрагмента (котушки) труби. Досліджували за умов
         консольного згину зразків із частотою f = 6,5 Hz, синусоїдальної форми циклу на-
         вантаження з коефіцієнтом асиметрії R = 0, кімнатної температури (T = 20°С). Се-
         редовище для випробувань – лабораторне повітря.
           Результати випробувань зразків з крайовою тріщиною подані у вигляді діаг-
         рами циклічної тріщиностійкості (рис. 4 та табл. 1).


                                             15
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14