Page 8 - 07
P. 8

витку тріщиноподібних дефектів у реальних експлуатаційних умовах. В її основу
         покладено змодельований півеліптичною тріщиною з розмірами півосей c та a
         (рис. 1) корозійно-механічний тріщиноподібний дефект, розміщений на зовніш-
         ній стінці труби із зовнішнім діаметром D та товщиною стінки t.


                                Рис. 1. Схематичне (а) подання
                                зовнішнього тріщиноподібного
                                дефекту та загальний вигляд
                               півеліптичної тріщини (b) в стінці
                               газопровідної труби (сталь 17Г1С).
                               Fig. 1. Schematic (a) representation
                                of the external crack-like defect
                               and general view of a semi-elliptical
                                 crack (b) in the gas pipe wall

                                   (17Г1С steel).
           Уважається, що корозійно-механічний тріщиноподібний дефект розвиваєть-
         ся за N циклів навантаження, зберігаючи півеліптичну форму. Однак співвідно-
         шення півосей c та a при цьому змінюється і залежить від системи “матеріал–се-
         редовище”, яка характеризується деякими сталими C m , що можна виразити функ-
         цією
                         / c a = ( f C , )N .         (1)
                             m
           Методика ґрунтується на таких положеннях механіки руйнування:
           1. Розвиток тріщини розпочинається за досягнення у її вершині порогового
         значення коефіцієнта інтенсивності напружень (КІН) K = K .
                                  І
                                     th
           2. Поширення тріщини (як в напрямку півосі c, так і в напрямку півосей a)
         повністю визначають діаграмою циклічної корозійної тріщиностійкості металу
         трубопроводу для заданої системи “матеріал–середовище”, яку аналітично опи-
         сують за допомогою степеневої залежності Паріса [14]:
                                 n
                      dc / dN = da / dN = C ( KD ) ,       (2)
         де C та n – константи системи “матеріал–середовище”.
           3. За досягнення K I = K fc починається остаточне спонтанне руйнування труби.
           Для обчислення КІН ∆K I використовуємо залежність [5], яка дає змогу виз-
         начати його значення у довільній точці півеліптичної осьової тріщини, розміще-
         ної в пустотілому циліндрі, що перебуває під дією внутрішнього тиску p.
           Під час розрахунку кінетики розвитку корозійно-механічних тріщиноподіб-
         них дефектів (рис. 2) враховували такі умови. За основу вибрали розвиток тріщи-
         ни в глибину стінки, тобто в напрямку півосі c. При цьому вважали, що порого-
         вий розмір тріщини, тобто її початкова глибина, для всіх розглядуваних випадків
         c/a визначається умовою c 0 = c th . Розраховували з припущенням, що тріщина
         розвивається стрибкоподібно з деяким сталим кроком ∆c i = 0,25 mm. Під час роз-
         рахунку діапазон зміни глибини тріщини становив: c 0 ≤ c ≤ 0,8t, де t – товщина
         стінки труби.
           Послідовність розрахунку така.
           1. Визначали у точці A 0 (рис. 2), тобто при θ = 0, початкову глибину тріщини
         c 0 = c th з формули [5], підставляючи в неї експериментально визначене значення
         КІН ∆K th.


         14
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13