Page 7 - 07
P. 7

Ô³çèêî-õ³ì³÷íà ìåõàí³êà ìàòåð³àë³â. – 2015. – ¹ 1. – Physicochemical Mechanics of Materials


         УДК 620.191.33: 620.193
                ОЦІНЮВАННЯ КІНЕТИКИ РУЙНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
                         ЕКСПЛУАТОВАНОГО ГАЗОПРОВОДУ
                                  1
                                             1
                      Є. І. КРИЖАНІВСЬКИЙ , Р. С. ГРАБОВСЬКИЙ ,
                                              2
                                       1
                             І. Я. ФЕДОРОВИЧ , Р. А. БАРНА
              1
               Національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ;
               2
                Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів
          Експериментально підтверджено ефективність аналітично-числової методики оцін-
          ки кінетики та зміни форми корозійно-втомних тріщиноподібних дефектів під час їх
          розвитку в стінці трубопроводу. Запропоновано розрахунково-експериментальну
          методику оцінювання умов руйнування газопроводів тривалої експлуатації із ураху-
          ванням впливу потенційного розвитку експлуатаційних дефектів у заданому середо-
          вищі та деградації властивостей металу труб. Оцінено умови руйнування тривало
          експлуатованої труби магістрального газопроводу “Київ–Західна Україна”.
          Ключові слова: газопровід, корозійно-механічні тріщиноподібні дефекти, корозій-
          но-втомні тріщини, наскрізні та критичних розмірів тріщини.
           Газотранспортна мережа України становить 38,5 тис. км. Під час тривалої
         експлуатації одночасна дія на магістральні газопроводи статичних, циклічних та
         динамічних навантажень і корозивного середовища [1–4] спричиняє зародження
         та розвиток корозійно-механічних тріщиноподібних дефектів (виразок і борозе-
         нок) та корозійно-втомних тріщин, які, здебільшого, розташовані вздовж осі тру-
         би (рис. 1) [2, 5]. Згідно зі статистикою, під час періодичної діагностики тривало
         експлуатованих магістральних газопроводів виявляють близько 5000…6000 та-
         ких дефектів кожні 100 km довжини. Цим дефектам присвоюють певну категорію
         та приймають відповідні управлінські рішення [1, 6] щодо їх усунення.
           Слід зауважити, що обґрунтовують роботоздатність тривало експлуатованих
         газопровідних систем за допомогою різних підходів до оцінки корозійно-механіч-
         ної дефектності металу труб [3, 5, 7–11]. Проте чинні методики не враховують кі-
         нетику поширення таких дефектів, оскільки експлуатація магістральних газопрово-
         дів у реальному режимі характеризується певною періодичністю та несуттєвою, а в
         окремих випадках [12] значною, амплітудою зміни робочих тисків [2–4], що може
         спричинити аварійну ситуацію у результаті їх розвитку [2, 4, 5]. Тому, щоб визна-
         чити термін виконання ремонтних робіт для усунення дефектів і підвищення дос-
         товірності розрахункових оцінок залишкової довговічності дефектних газопрово-
         дів, необхідно враховувати субкритичний ріст корозійно-механічних тріщинопо-
         дібних дефектів, зумовлений втомою чи корозійною втомою матеріалу під час дов-
         готривалої дії експлуатаційних умов.
           Оскільки 75% магістральних газопроводів України експлуатуються понад 30
         років, то оцінювання виявлених під час технічного діагностування дефектів є ак-
         туальним.
           Методика аналітично-числової оцінки кінетики та зміни форми коро-
         зійно-механічних тріщиноподібних дефектів під час їх розвитку в стінці тру-
         бопроводу. Запропонована методика [13] дає змогу прогнозувати особливості роз-

           Контактна особа: Р. С. ГРАБОВСЬКИЙ, e-mail: hrabovskyy_r@ukr.net
                                             13
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12