Page 4 - 07
P. 4

Для варіанта № 5, як і для № 2, тонкі плівки NiO на поверхнях часток ZrO 2 в
         суміші впродовж 1 h відновлюються повністю, однак окремі скупчення (агломе-
         рати) оксиду нікелю – не на всю глибину. За цикл обробки (відновлення-окис-
         нення) на плівках та агломератах NiO виникають нанопори, які в наступних цик-
         лах сприяють кращому проникненню водню вглиб матеріалу. Формується компо-
         зитна структура (рис. 1c), де частки ZrO 2 покриті тонким шаром з’єднаних у ме-
         режу наночасточок Ni (до 0,4 mm у діаметрі), а впереміж із частками цирконієвої
         фази розташовані більші агломерати майже повністю відновленої нікелевої фази
         (рис. 2c).                             Рис. 2. Локальний спектральний аналіз
                               (із дисперсією за енергією (W))
                              цирконієвої (a) і нікелевої (b, c) фаз
                              матеріалу варіантів № 2 (a, b) і 5 (c)
                               у зонах I–III (див. рис. 1a, c).
                            Fig. 2. Local spectral analysis (with dispersion
                               energy (W)) of the zirconium (a)
                             and nickel (b, c) phases for the material
                            of variants № 2 (a, b) and 5 (c) corresponding
                               to zones I–III (see Fig. 1a, c).           Рис. 3. Часові залежності зміни питомої електропровідності (κ) кераміки YSZ–NiO
             упродовж п’яти циклів (криві 1–5) redox-обробки на стадіях відновлення
                 в суміші Ar–5 vol.% H 2 (a) й окиснення у повітрі (b)
                   з кінцевим відновленням у суміші (крива 6).
          Fig. 3. Temporal dependences of specific electrical conductivity (κ) of YSZ–NiO ceramics
             during five (curves 1–5) cycles of redox-treatment at the stages of reduction
                  in Ar–5 vol.% H 2 mixture (a) and oxidation in air (b)
                   with final reduction in the mixture (curve 6).         10
   1   2   3   4   5   6   7   8   9