Page 3 - 07
P. 3

шилася на поверхнях часточок ZrO 2. Ймовірно, що під час перетворення NiO в Ni
         дещо послаблюється когезивний зв’язок між плівкою та часточками ZrO 2, про що
         свідчать чіткіше окреслені їх межі у зламі зразка матеріалу (рис. 1e), ніж це про-
         являється для вихідного матеріалу (рис. 1d), тобто цей матеріал під механічним
         навантаженням руйнується за міжзеренним мікромеханізмом. Його міцність ста-
         новить 43% від міцності матеріалу у вихідному стані (невідновленого) за низької
            4
         (6,8·10 S/m) електропровідності (див. таблицю).          Рис. 1. Мікроструктура (a–c) і мікрофрактограми (d–g)
             для матеріалу варіантів (див. таблицю)
           № 1 (d); 2 (a, e); 3 (b, f) i 5 (c, g). Стрілками вказано
            зони I–III локального спектрального аналізу
             цирконієвої і нікелевої фаз (див. рис. 2).


          Fig. 1. SEM microstructures (а–c) and microfractographs (d–g) for the material of variants
            (see Table) № 1 (d), 2 (a, e), 3 (b, f), and 5 (c, g). The arrows indicate zones I–III
              of local spectral analysis of the zirconium and nickel phases (see Fig. 2).

           Після витримки впродовж 4 h (варіант № 3) внаслідок повнішого відновлен-
         ня плівок NiO формується композитна структура, де окремі наночасточки Ni
         (розміром до 0,5 mm) коагулюють, утворюючи агломерати (до 1,5 mm у діаметрі),
         з’єднані в мережу (рис. 1b). Міцність матеріалу становить 51% від його міцності
         у вихідному стані. Ймовірно, що падіння міцності через втрату когезивного зв’яз-
         ку під час перетворення NiO в Ni частково тут компенсується підвищеною міцні-
         стю утвореної мережі нікелю. Згідно з мікрофрактограмою (рис. 1f) матеріал руй-
         нується за мішаним мікромеханізмом, який охоплює міжзеренний за близько роз-
         міщених одна від одної часток ZrO 2 і пластичне руйнування нікелевої мережі.
                                            4
         Завдяки цій мережі електропровідність матеріалу підвищується до 9,6·10  S/m
         (див. таблицю).
           Під час обробки у чистому водні (варіант № 4) відновлення відбувається ще
         інтенсивніше з утворенням множинних наночасточок Ni, які далі коагулюють,
         формуючи агломерати більших розмірів (до 2 mm у діаметрі), ніж за відновлення
         в суміші Ar–5 vol.% H 2. Сформовані внаслідок злиття нанопор мікротріщини
         спричиняють руйнування матеріалу під механічним навантаженням за міжзерен-
         ним мікромеханізмом, який обґрунтовує падіння міцності до 17% від рівня у ви-
                                4
         хідному стані. Електропровідність матеріалу 5,5·10 S/m.
                                              9
   1   2   3   4   5   6   7   8