Page 2 - 07
P. 2

плакування: водний розчин азотнокислої солі нікелю Ni(NO 3) 2×6H 2O змішували з
         порошком YSZ і нагрівали до 500°C. Кількість солі розраховували так, щоб отри-
         мати необхідний вміст нікелю в кінцевому виробі (аноді). Після випаровування
         рідини отримали порошок YSZ, плакований оксидом нікелю, де осаджена частка
         нікелю становила 50 wt.%. З цієї шихти пресували дискові зразки діаметром
         23 mm і товщиною 1,2…1,4 mm під тиском 20 MPa і спікали їх у повітрі за темпе-
         ратури 1400°С упродовж 2 h. Поруватість спечених зразків, виміряна гідроста-
         тичним методом, становила 35…41%.
           Зразки обробляли у герметичній камері за певними режимами (вакуум, по-
         вітря, водень, суміш аргон–водень; температура 20…600°С, тиск 0,15 MPa). Од-
         нократно відновлювали кераміку (варіанти № 2, 3 i 4 у таблиці) у технологічному
         (Ar–5 vol.% Н 2) та модельному (99,99 vol.% Н 2) водневих середовищах. Redox-
         обробку (варіант № 5) здійснювали за раніше розробленою схемою [1, 7, 11],
         одночасно досліджуючи кінетику електропровідності зразків за відомою методи-
         кою [12].

          Вплив режимів обробки на фізико-механічні властивості кераміки YSZ–NiO
           № варіанта  Стан матеріалу       Середнє значення характеристик

                                     E/E 0
                                s f /s f 0
                                           κ,
                                          S/m
                                   %
                                           *)
          1         Вихідний         100   100    –
             Відновлений у суміші Ar–5 vol.% Н 2              4
          2                      43    33    6,8·10
                  упродовж 1 h
             Відновлений у суміші Ar–5 vol.% Н 2              4
          3                      51    25    9,6·10
                  упродовж 4 h
               Відновлений у чистому водні                4
          4                      17    14    5,5·10
               (99,99 vol.% Н 2) упродовж 4 h
             Відновлений після п’яти redox-циклів
                                            5
          5      у суміші Ar–5 vol.% Н 2     120   126    6,6·10
               за тривалості кожної стадії 1 h
           *)
            Електропровідність відсутня.
           Механічні властивості визначали у повітрі при 20°С за біаксіального згину
         дискових зразків за схемою “кільце–кільце” [12–14] для матеріалу у вихідному
              ) і після обробки (s f) та оцінювали відносну міцність матеріалу s f /s f 0
         стані (s f 0
         (див. таблицю). Відносну жорсткість E/E 0, де E – модуль Юнґа, визначали за від-
         ношенням тангенсів кутів нахилу лінійних ділянок відповідних діаграм “напру-
         ження–прогин” для матеріалу після обробки та у вихідному стані [8]. Питому
         електропровідність (κ) встановлювали за чотириточковою схемою, яка полягала
         у вимірюванні за заданої сили постійного струму падіння потенціалу між задани-
         ми точками зразка [15]. Для мікроструктурного, фрактографічного та кількісного
         електронно-спектрального аналізу розподілу елементів застосовували сканівний
         електронний мікроскоп Carl Zeiss EVO-40XVP зі системою мікроаналізу INCA
         Energy 350.
           Результати та їх обговорення. Відновлення тонкої плівки NiO на поверх-
         нях часток ZrO 2 упродовж 1 h (варіант № 2) супроводжується усадкою й виник-
         ненням нанопор до 0,2 mm у діаметрі в плівці металевого Ni (рис. 1a). Локальний
         спектральний аналіз (рис. 2a, b, відповідно, для спектрів I і II на рис. 1a) вказує,
         що певна кількість відновленого нікелю коагулювала, тоді як частина його зали-
         8
   1   2   3   4   5   6   7