Page 10 - 07
P. 10

b


          а
                                 с
           Рис. 3. Загальний вигляд зразка (а), вирізаного з фрагмента газопровідної труби
                  з крайовою (b) і напівеліптичною (c) тріщиною.
             Fig. 3. The general view of the sample cut from the fragment of the gas pipe
                   with an edge (b) and a semi-elliptic (c) crack.
           Таблиця 1. Значення констант у степеневій залежності (2) для сталі 17Г1С

                        mm/cycle          DK I th  DK I fc
           Назва системи     , C    n     n
                       (МPа m)             МPа m
          Експлуатований ме-       –13
                       9,12×10      3,62   8,59   41,87
          тал (ЕМ)–повітря (П)
                          –14
             ЕМ–NS4        4,96×10      5,14   10,93   37,12
                              Щоб одержати “відбиток” фронту
                            півеліптичної тріщини, експерименту-
                            вали поетапно. На першому етапі по-
                            чаткове значення КІН циклу ∆K I у точ-
                                 '
                            ках B 0 та B  (див. рис. 2) дорівнювало
                                 0
                            20 МРа m  і відповідало середньому
                            значенню КІН середньоамплітудної ді-
                            лянки Паріса (рис. 4).
                              Одержавши приріст тріщини B B »
                                            1 0
                             ' '
                            » B B » 1mm (світла смуга півеліпса на
                             1 0
                            рис. 2b), КІН циклу ∆K I зменшували на
                            30%, наближаючись до початку ділянки

                            Паріса. Закінчувався перший етап при-
         Рис. 4. Діаграма () циклічної тріщино- ростом тріщини B B » B B » 1,5 mm
                                          '
                                         '
           стійкості сталі 17Г1С на повітрі          2 1  2 1
             при R = 0 та f = 6,5 Hz:   (темна смуга півеліпса на рис. 2b). Після
          – результати на початкових стадіях;  завершення першого етапу переходили
              – на завершальних.     до другого і так далі. У результаті одер-
                            жали відбитки фронту поширення пів-
          Fig. 4. Curve () of fatigue crack growth
          resistance of 17Г1С steel in air at R = 0  еліптичної тріщини у стінці газопровід-
         and f = 6.5 Hz: – results at initial stages;  ної труби (рис. 2b).
               – final stages.       На рис. 4 світлими трикутниками
                            відображено результати на початкових
         стадіях досліджуваних етапів, а темними – на завершальних. Їх аналіз показує,
         що результати на початкових стадіях знаходяться в межах розкиду середньоамп-
         літудної ділянки Паріса, тобто практично збігаються. Тоді як експериментально
         одержані точки, що відповідають завершальним стадіям, розміщені дещо нижче
         цієї ділянки. Це можна пояснити специфікою експерименту – збільшеною у
         вершині тріщини пластичною зоною, подолання якої за умови зменшення на 30%
         КІН циклу ∆K I у вершині тріщини призводить до певного сповільнення поширен-
         ня тріщини.

         16
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15