Page 1 - 07
P. 1

Ô³çèêî-õ³ì³÷íà ìåõàí³êà ìàòåð³àë³â. – 2015. – ¹ 1. – Physicochemical Mechanics of Materials


         УДК 666.3: 539.4.015
               ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
                      МАТЕРІАЛУ АНОДІВ ПАЛИВНИХ КОМІРОК
                                              2
                                1
                      1
              Б. Д. ВАСИЛІВ , В. Я. ПОДГУРСЬКА , Є. М. БРОДНІКОВСЬКИЙ
               1
               Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів;
             2
             Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ
          Проаналізовано вплив структурних перетворень у нікелевій фазі під час однократно-
          го відновлення та відновлювально-окиснювального (redox) циклування за темпера-
          тури 600°С на формування рівнів міцності та електропровідності кераміки YSZ–NiO
          для анодів-підкладок твердооксидних паливних комірок, отриманої за технологією
          плакування порошку YSZ оксидом нікелю. Після redox-обробки одержано структу-
          ру, що забезпечує поліпшені фізико-механічні характеристики матеріалу.
          Ключові слова: керамічна паливна комірка, анод-підкладка, плакування, відновлю-
          вально-окиснювальна обробка, структура, електропровідність, міцність.
           Кінцевою технологічною операцією обробки NiO-вмісних анодів-підкладок
         перед експлуатацією в керамічних (твердооксидних) паливних комірках (КПК) є
         відновлення нікелевої фази у водневовмісному середовищі, щоб досягти необхід-
         ної їх електричної провідності. Під час виготовлення анода з механічної суміші
         порошків NiO і YSZ (оксиду цирконію ZrO 2, стабілізованого 8 mol.% Y 2O 3)
         складно досягти їхнього рівномірного розподілу в структурі, тому під час віднов-
         лення зростають залишкові напруження і знижується його міцність [1, 2]. Нато-
         мість, хімічні методи плакування порошку YSZ та просочування керамічної мат-
         риці YSZ водним розчином азотнокислої солі нікелю, які використовують для
         виготовлення електричних контактів, забезпечують рівномірне введення нікеле-
         вої фази та не викликають росту залишкових напружень під час відновлення
         [3, 4]. З їх допомогою вдається досягти вищої міцності кермету YSZ–Ni через
         менший, ніж у виготовлених із механічної суміші порошків NiO і YSZ анодних
         матеріалів, вміст оксиду нікелю у вихідній структурі [5].
           Одним із дієвих способів підвищення механічної та електрохімічної тривко-
         сті NiO-вмісних анодів-підкладок КПК є циклічна відновлювально-окиснювальна
         обробка (redox-циклування) за температури 600°С [1, 6–11], яка поліпшує міц-
         ність кераміки ScCeSZ–NiO на 10…12% [1, 7], а оксиду нікелю NiO – на 61…93%
         [8]. З цих міркувань доцільно дослідити тенденції впливу redox-циклування на
         матеріали анода-підкладки КПК, отримані хімічним методом плакування порош-
         ку YSZ.
           Нижче проаналізовано роль структурних перетворень у нікелевій фазі під
         час дії відновлювального та окиснювального високотемпературних (600°С) газо-
         вих середовищ у формуванні рівнів міцності та електропровідності кераміки
         YSZ–NiO для анодів-підкладок КПК, отриманої за технологією плакування по-
         рошку YSZ оксидом нікелю.
           Матеріал і методика випробувань. Досліджували зразки матеріалу систе-
         ми YSZ–NiO, виготовлені в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Фран-
         цевича НАН України. Керамічний порошок для зразків готували за технологією

           Контактна особа: Б. Д. ВАСИЛІВ, e-mail: vasyliv@ipm.lviv.ua
                                              7
   1   2   3   4   5   6