РЕДКОЛЕГІЯ
В. В. ПАНАСЮК (головний редактор), В. М. ФЕДІРКО (заст. головного редактора), Р. Р. КОКОТ (відповідальний секретар), О. Є. АНДРЕЙКІВ, С. А. БИЧКОВ, Л. О. ВАСИЛЕЧКО, Р. Є. ГЛАДИШЕВСЬКИЙ, І. М. ДМИТРАХ, І. Ю. ЗАВАЛІЙ, І. М. ЗІНЬ, Г. С. КІТ, Р. М. КУШНІР, Л. М. ЛОБАНОВ, З. Т. НАЗАРЧУК, Г. М. НИКИФОРЧИН, І. В. ОРИНЯК, О. П. ОСТАШ, В. І. ПОХМУРСЬКИЙ, О. В. РЕШЕТНЯК, М. П. САВРУК, З. А. СТОЦЬКО, О. В. СУБЕРЛЯК, Г. Т. СУЛИМ, В. В. ФЕДОРОВ, С. О. ФІРСТОВ, М. С. ХОМА, П. В. ЯСНІЙ

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Р. АКІД (Великобританія), С. ВОДЕНІЧАРОВ (Болгарія), І.-Р. ГАРРІС (Великобританія), Ґ. ҐЛІНКА (Канада), В. ДІЦЕЛЬ (Німеччина), О. М. ЛОКОЩЕНКО (Росія), Е. ЛУНАРСЬКА (Польща), М. А. МАХУТОВ (Росія), М. Ф. МОРОЗОВ (Росія), А. НЕЙМІЦ (Польща), Дж.-Ф. НОТТ (Великобританія), Ґ. ПЛЮВІНАЖ (Франція), Я. ПОКЛЮДА (Чехія), Р.-О. РІЧІ (США), Д.-М.- Р. ТЕПЛІН (Великобританія), Л. ТОТ (Угорщина), Є. ТОРІБІО (Іспанія)

EDITORIAL BOARD
V. V. PANASYUK (Editor-in- Chief), V. M. FEDIRKO (Deputy Editor-in- Chief), R. R. KOKOT (Secretary), O. Ye. ANDREIKIV, S. A. BYCHKOV, I. M. DMYTRAKH, V. V. FEDOROV, S. O. FIRSTOV, R. Ye. GLADYSHEVSKII, М. S. KHОМА, H. S. KIT, R. M. KUSHNIR, L. M. LOBANOV, Z. T. NAZARCHUK, H. M. NYKYFORCHYN, I. V. ORYNIAK, O. P. OSTASH, V. I. POKHMURSKII, О. V. RESHETNYAK, M. P. SAVRUK, Z. A. STOTSKO, О. V. SUBERLYAK, H. T. SULYM, L. O. VASYLECHKO, P. V. YASNII, І. Yu. ZAVALIY, I. M. ZIN'

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
R. AKID (Great Britain), W. DIETZEL (Germany), I. R. HARRIS (Great Britain), H. HLINKA (Canada), J. F. KNOTT (Great Britain), A. M. LOKOSHCHENKO (Russia), E. LUNARSKA (Poland), N. A. MAKHUTOV (Russia), N. F. MOROZOV (Russia), A. NEIMITZ (Poland), G. PLUVINAGE (France), Ya. POKLUDA (Czech Republic), R. O. RITCHIE (USA), D. M. R. TAPLIN (Great Britain), J. ТОRIBIO (Spain), L. TÓTH (Hungary), S. VODENICHAROV (Bulgaria)


"Фізико-хімічна механіка матеріалів" є науковим і технічним міжнародним журналом
Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України.
Журнал був заснований в
січні 1965 року.

Цей журнал висвітлює результати досліджень і подає огляди щодо наступних проблем:

  • процеси руйнування, моделі зародження й росту тріщин;
  • корозійна втома, корозія під напруженням, фретинг-корозія;
  • вплив середовищ, зокрема водню і радіації, низьких і високих температур;
  • розрахунок на міцність і довговічність у вищеподаних умовах;
  • технологія зміцнення, оптимізація структури та захист від корозії;
  • неруйнівний контроль дефектності та діагностика.

Статті та короткі виклади публікуються українською, російською та англійською мовами. Англійське видання "Materials Science " (раніше "SovietMaterials Science") публікується Consultants Bureau Plenum Publishing Corporation, (Нью-Йорк, Лондон).


ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
Адреса редакції:
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка,
290601, УКРАЇНА, Львів, вул. Наукова 5,
телефон: +380 (32) 2637374, 2654230;
факс: +380 (32) 2649427;
електронна пошта: pcmm@ipm.lviv.ua


Востаннє поновлено: 20.10.2015