ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 16
корозійного розтріскування металів

Кредо відділу: Створення нових електродних матеріалів для поверхневого зміцнення і захисту конструкційних матеріалів наплавленням, газотермічним напиленням і плазмоелектролітним синтезом покриттів; встановлення механізмів формування покриттів та закономірностей їх структури на фізико-механічні та трибологічні характеристики у технологічних середовищах.
Основні напрямки досліджень: металографічний та фазовий аналізи структури покриттів; спект­ральний і термодинамічний аналізи реакцій синтезу поверхневих шарів; електрохімічні методи; аналіз механічних та трибологічних властивостей покриттів. Галузі застосування результатів. Машинобудування, гірничодобувна галузь, теплова енергетика, транспорт, харчо­пере­робна промисловість, поліграфія, легка промисловість.

Склад відділу:

Хома Мирослав
Степанович
завідувач, д.т.н., проф. 
2631157
 
Чумало Галина
Василівна
ст.н.с., к.т.н.
2296661
Антощак Ігор Миколайович,  н.с.,  к.т.н., 2296622, qwert@ipm.lviv.ua
Сисин Галина Михайлівна,  м.н.с. , к.т.н. galyna­_1721@ipm.lviv.ua
Чучман Марян Романович,  головний інженер,  2296622,
Воробель Володимир Ігорович, інженер 1 категорія,  2296622, vorobel_v@ipm.lviv.ua
Івашків Василь Романович, інженер 1 категорія,  vasyl-1@ukr.net
Дацко Богдан Миколайович, інженер 1категорія, 2631157, datsko.bohdan@gmail.com
Головей Світлана Анатоліївна,  інженер 2 категорія, 2631157, svityliagolovey@gmail.com
Дячук Алла Іллівна, інженер 2 категорія, 2631157, allad@ipm.lviv.ua
Гнатів Геннадій Миколайович, слюсар.

Фотографії продукції, обладнання:

Автоклав для електрохімічних досліджень за підвищених
температур (до 300 ºС) та  рівноважних тисків

Установка для мікроелектрохімічних досліджень
 в рухомій краплі електроліту

 

Прилад ІКМ для корозійного моніторингу працюючого обладнання  хімічної та нафтопереробної промисловості,
що реалізує імпульсний метод визначення ступеня пошкодження металів

 

         Публікації:
 1. Хома М.С. Проблеми руйнування металів у сірководневих середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2010. № 2. – С. 55–66.
 2. Похмурський В.І., Хома М.С. Адсобційно-електрохімічна теорія корозійної втоми металів: досягнення та перспективи // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Зб. наук. праць. 2010. – С. 275–287.
 3. 3. Wplyw obciazen cyklicznych oraz statycznych na trwalosc materialow konstrukcyjnych w srodowiskach siarkowodorowych /M. Pashezhko O. Radkewyzh, G. Czumalo, R  Jurkewyzh // Przeglad Mechaniczny – 2011.– №2.– S.24 –27.
 4. Похмурський В.І., Хома М.С., Архипов О.Г. Розроблення імпульсного методу корозійного моніторингу та виготовлення технічних засобів для оцінки критичного стану обладнання хімічної промисловості, що працює за підвищених параметрів // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. Збірник наукових статей. Наук. кер. акад. Б.Є.Патон. – 2012. – С. 127–131.
 5. Khoma M. Influence of Static and Cyclic Tensions on Corrosion –Mechanical Destruction of Steels in Hydrogen Sulfide Environments // Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. NATO Science For Peace and Security Series – C: Environmental Security. – Springer.  2012. Р. 343–350.
 6. Вплив деформації на мікроелектрохімічну гетерогенність зварного з’єднання сталі 17Г1СУ / М.С. Хома, Г.М. Сисин, В.Т. Яворський, Ю.В. Дзьоба // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – № 2. – C. 25–30.
 7. Вплив циклічних навантажень на опірність руйнуванню трубних сталей та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах //  М.С. Хома, М.Р. Чучман,  В.Р. Івашків, Г.М. Сисин // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – № 3. – С. 52–57.
 8. Khoma М., Sysyn G. Development of the Method of Study of Metals Microelectrochemical Heterogeneity // The Journal of corrosion Science and Engineering. – V. 16. – Preprint 69. – 5 p.
 9. Khoma М., Chumalo Halyna.  Effect of Hydrogen Sulfide Environment on the Serviceability of Structural Materials for Oil and Gas Equipment // Innovations in Corrosion and Material Science. – 2014. – № 4. – P. 1–4.
 10. Вплив параметрів живильної води ВВЕР-1000 на корозійно-електрохімічну поведінку сталі 08Х18Н10Т / В.І.Похмурський, М.С.Хома, І.М.Антощак, В.І.Воробель // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2014. – № 6. – С. 112–116.
Акти впровадження:
 1. Акт про впровадження методики мікроелектрохімічних досліджень поверхні металів в рухомій краплі електроліту  (ПрАТ «Сєвєродонецький НДІХІММАШ»,  28.11.2011).
 2. Рекомендації щодо зниження дефектності зварних з’єднань газопроводів для транспортування газу з домішками H2S  з низьколегованих і маловуглецевих сталей під час їх ремонту в польових умовах  (УМГ «Львівтрансгаз»,  15.07.2011).  
 3. Акт впровадження «Встановлення впливу коро­зійно-електро­хімічних чин­ни­ків та навод­нювання на опірність руйнуванню трубних сталей у сірковод­не­вих середо­ви­щах за стати­них і циклі­ч­них напружень» (ДПУ УкрНДПІНП «МАСМА», 2014 р.).
Патенти:
  1. Патент України на корисну модель №61480. Комірка для досліджень корозійного розтріскування під напруженнями металів в корозивних розчинах /
  Чучман М.Р. Заявл. 29.11.10; Опублік. 25.07.2011. Бюл. №. 14. – 3 с.
  2. Патент України на корисну модель № 96715. Автоклав для корозійних досліджень матеріалів у   агресивних  середовищах / М.Хома, М.Чучман, Б.Дацко,
  Г.Чумало. Заявл. 22.09.2014;Опубл. 10.02.2015. Бюл. № 3. – 4 с.
 
Партнери:
- ПрАТ «Конотопський арматурний завод»;
- НДІХІММАШ м. Сєвєродонецьк;
- ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот»;
- ПрАТ «ЛИНІК» м. Лисичанськ;
- УМГ «Львівтрансгаз»;
- Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”;
- Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;
- Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
- Національний університет “Львівська політехніка”;
- Сєвєродонецький технологічний інститут Східно-українського національного університету ім. В. Даля.
 
 
 
Powered by CuteNews