Page 6 - дсрт
P. 6

6
                             ВСТУП

           Актуальність теми. У багатьох галузях народного господарства

        (енергетика, хімічна, харчова та сільське господарство тощо) використовують

        устаткування, конструктивні елементи яких зношуються під дією абразивів. Це

        виводить їх з ладу та спричиняє їх заміну. Відомий спосіб продовження ресурсу

        устаткування шляхом наплавлення відновлювальних зносостійких шарів на

        зношені поверхні елементів з використанням порошкових дротів (ПД). У

        світовій практиці використовують ПД, до складу шихти яких входять дорогі

        складники (вольфрам, ніобій, молібден). Наплавлені з їх використанням шари

        ефективно захищають елементи устаткування від абразивного зношування за

        умов ударного навантаження. Проте, висока вартість складових шихти цих

        дротів істотно підвищує вартість відновлених деталей. В Україні для

        відновлення зношених елементів використовують наплавлення ПД системи

        Fe–Cr–B–C. Наплавлені з їх використанням шари мають задовільну

        зносостійкість та низьку собівартість. Високий вміст бору (до 4 мас. %) у складі

        шихти ПД цієї системи сприяє виділенню у мікроструктурі наплавленого металу

        великих дендритних включень боридів. Проте, завдяки голкоподібній морфології


        цих боридів вони виконують роль концентраторів напружень, що полегшує
        розтріскування наплавленого металу за ударних навантажень. Подрібнення


        таких включень повинно сприяти підвищенню зносостійкості наплавленого
        металу і збільшенню його довговічності за дії ударних навантажень. Тому пошук


        шляхів їх подрібнення є актуальним завданням сучасного матеріалознавства. Це
        важливо і для наукового розуміння процесів формування структури наплавлених


        шарів, і для практичного застосування отриманих знань під час розроблення

        ефективних методів продовження ресурсу зношених елементів устаткування.


           Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

        Дисертаційна робота пов‘язана з напрямом наукових досліджень, що

        здійснюються на кафедрі зварювального виробництва, діагностики та

        відновлення металоконструкцій Національного університету «Львівська

        політехніка» та відділу фізико-хімічних методів протикорозійного захисту
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11