Page 9 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 9

9

            Наукова новизна одержаних результатів.

           1. Розроблено методику синтезу нових екологічно безпечних інгібіторів

        корозії на основі відходів деревообробної промисловості, для застосування у

        протикорозійному захисті теплообмінного обладнання у кислих та нейтральних

        середовищах.

           2. Виявлено основну діючу складову інгібіторів – танін та визначено його

        кількість в одержаному екстракті. Встановлено оптимальні концентрації

        інгібіторів, за яких спостерігається найвища ефективність протикорозійної дії на

        сталях як в кислих, так і в нейтральних середовищах. Показано, що захисна дія

        отриманого екстракту подібна до дії товарного таніну: ефективність

        гальмування швидкості корозії сталі зростає зі збільшенням концентрації

        інгібітора та часу експозиції.

           3. Вперше розроблені нові синергічні композиції на основі екстракту дуба з

        органічним (L– –аміно– –меркаптопропіонова кислота) та неорганічним

        (високомодульний силікат [mNa O∙nSiO ∙5H O]) синергістами. Встановлено, що
                                 2
                            2
                                   2
        у водогінній воді синергічні композиції, як і екстракт є інгібіторами змішаної
        дії, які за рахунок утворення хемосорбційних плівок суттєво підвищують

        енергію активації корозійного процесу.

           4. Визначено, що енергія активації корозійного процесу зростає під впливом


        інгібіторів і в кислому середовищі, що пов’язано з виникненням додаткового
        потенціального бар’єру, внаслідок хемосорбції складових інгібітору.


           5. Встановлено, що адсорбція екстрактів на поверхні сталі в 5% HCl
        задовільно    описується    ізотермою    Ленгмюра.    Розраховані    значення


        адсорбційного Ψ -потенціалу підтверджують хімічну природу адсорбції
                    1
        складових інгібітору.


           6. Встановлено, що термодинамічна робота адгезії інгібованих розчинів

        зростає зі збільшенням ступеня деформації зразків, що є результатом

        домінуючої адсорбції органічної складової інгібітору.

           7. Показано, що інгібування водного середовища екстрактом дуба істотно

        підвищує багатоциклову корозійну втому вуглецевої сталі, при цьому механізм
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14