Page 6 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 6

6


                              ВСТУП
            Актуальність роботи. Використання закритих водооборотних циклів в

        системах теплообміну слугує дієвим способом зниження втрат води. Однак при


        цьому зростає солевміст теплоносія, що посилює процеси корозії та
        солевідкладення, які часто супроводжуються ще й корозійно-механічним


        руйнуванням відповідальних вузлів теплообмінних систем. З іншого боку,
        знижується їх ефективність через погіршення умов тепловіддачі, що веде до


        зниження продуктивності та якості виробництва, а внаслідок руйнування
        обладнання завдаються додаткові матеріальні та екологічні збитки.


            Одним з найпростіших в інженерному плані та економічно ефективних

        способів вирішення сукупності цих проблем є застосування технологій

        інгібіторного захисту. Але у зв’язку з різким загостренням екологічної ситуації

        в промзонах зросли вимоги і до екологічної безпечності інгібіторів, що загалом

        відповідає світовим тенденціям розвитку інгібіторної тематики. Саме тому

        посилену увагу привертають так звані «green inhibitors» – інгібітори, сприятливі

        щодо навколишнього середовища сполуки та композиції, отримані в основному

        з рослинної сировини. У цьому напрямку зазначимо внесок зарубіжних вчених –

        R. B. Raja,   S. M. Saleh,    Н. І. Подобаєва    та   вітчизняних    науковців:

        О. Е. Чигиринець, О. І. Сизої, І. М. Курмакової, З. В. Слободян, Г. П. Тищенко

        та ін. Такі інгібітори не мають взагалі або мають незначний негативний вплив

        на довкілля, є немутагенними та неканцерогенними продуктами, складники

        яких швидко руйнуються в результаті діяльності живих організмів

        (біодеградують).

            Теплоенергетичне обладнання, в якому використовують неінгібовану

        воду, періодично потребує очищення від солевідкладень та продуктів корозії,

        для чого використовують кислі водні розчини з обов’язковим застосуванням

        інгібіторів. Звідси до інгібіторів водооборотних систем ставиться вимога

        поєднання ефективності у захисті від корозії не тільки у нейтральних, але і в

        кислих середовищах. Тому актуальною задачею сьогодення є створення

        недорогих, екологічно безпечних як на стадії виробництва, так і застосування,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11