Page 11 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 11

11

        інгібітору на крайові кути змочування на пластично деформованій поверхні

        сталі [184]; дослідження ефекту післядії інгібітору та його вплив на швидкість

        та повноту розчинення карбонату кальцію в соляній кислоті [185]; реалізація

        експериментів та узагальнення одержаних даних [173, 183].


            Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи

        доповідались на: XI та XII Міжнародних конференціях «Проблеми корозії та

        протикорозійного захисту матеріалів» (Львів, 2012, 2014 та 2016 рр.), XXIII та

        XXIV відкритих науково-технічних конференціях молодих науковців і

        спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України

        (2013 та 2015 рр.), III міжнародній конференції «Електрохімічний захист і

        корозійний контроль» (Сєвєродонецк, 2013 р.), VIII міжнародній конференції

        молодих учених та спеціалістів «Зварювання та спорідненні технології» (Київ,

        2015 р.), IV міжнародній науково-технічній конференції «Пошкодження

        матеріалів під час експлуатації, методи його діагностики і прогнозування»

        (Тернопіль, 2015 р.).


            Публікації. За матеріалами проведених досліджень опубліковано

        13 праць: 9 статей у фахових виданнях, 3 з яких включено до наукометричної

        бази Scopus; 4 – у матеріалах конференцій.

            Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу,


        5 розділів, висновків, списку використаних джерел (185 найменувань),
        викладена на 116 сторінках друкованого тексту, містить 45 рисунків, 16 таблиць


        та 3 додатки.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16