Page 9 - 2
P. 9

9

            Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

            Роботу виконано у відділі корозійного розтріскування металів ФМІ ім.

         Г.В. Карпенка НАН України, де здобувач був виконавцем завдань у рамках

         фундаментальних держбюджетних тематичних планів Національної академії

         наук України: 1) НД № 18/343 “Встановлення впливу сумісної дії статичних і

         циклічних навантажень на довговічність низько- та високолегованих сталей у

         хлоридно-сульфідних середовищах” (№ держреєстрації 0106U004813, 2006 -

         2008 рр.); 2) НД № 18/364 „Вибір та удосконалення матеріалів для деталей

         фонтанної та запірної арматури, яка працює в корозивних сірководневих

         середовищах” (№ держреєстрації 0107U004064, 2007 - 2011 рр.); 3) НД

         № 18/3.17 ”Встановлення впливу сірководнево-хлоридних середовищ на

         руйнування зварних з’єднань маловуглецевих та низьколегованих сталей під

         дією статичних та циклічних навантажень” (№ держреєстрації 0109U002655,

         2009 - 2011 рр.); 4) № 18/3.41 “Встановлення впливу корозійно-

         електрохімічних чинників та наводнювання на опірність руйнуванню

         трубних сталей у сірководневих середовищах” (№ держреєстрації

         0112U002786, 2012 - 2014 рр.)
            Мета і задачі дослідження
            Мета роботи – встановити схильність трубних сталей до корозійно-


         механічного руйнування за статичних та симетричних і асиметричних
         циклічних навантажень у сірководневих середовищах та визначити вплив на


         нього корозійного та водневого чинників.
            Для досягнення поставленої мети слід розв’язати такі задачі:


            1. Розробити методику і створити експериментальну базу для

         досліджень витривалості сталей за сумісної дії статичних і циклічних

         навантажень у сірководневих середовищах.

            2. Дослідити опір сталей 20, 30ХМА, 17Г1СУ та 12Х21Н5Т, які

         використовують     у  нафтогазовидобувній      промисловості,    корозійно-

         механічному руйнуванню за статичних та симетричних і асиметричних
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14