Page 11 - 2
P. 11

11

            Наукова новизна одержаних результатів

            Вперше виявлено, що ступінь наводнювання сталі 17Г1СУ у хлорид- та

         ацетатвмісних розчинах за насичення сірководнем не залежить від їх рН та

         швидкості корозії, і концентрація  абсорбованого водню в сталі досягає

         максимальних значень ~25…32 ppm Ме. В абсорбованому водні частка

         дифузійно-рухливого в ~2,2-3,5 рази більша, ніж водню з вищою енергією

         зв’язку з металом. За відсутності H 2S наводнювання сталі в хлорид- та

         ацетатвмісних розчинах у ~4-7 разів менше і частка дифузійно-рухливого

         водню складає всього ~30…40% від сумарного його вмісту.

             Корозійно-механічне руйнування сталей 20 та 30ХМА за статичних та

         симетричних і асиметричних циклічних навантажень протікає переважно

         внаслідок водневого окрихчення, а сталі 17Г1СУ– за сумісної дії корозійного

         та водневого факторів.

             Корозійно-механічне руйнування сталі 12Х21Н5Т за статичних наван-

         тажень відбувається за переважальної дії водневого чинника, а за асиметрич-

         них та симетричних циклічних – за сумісної дії корозійного та водневого.

             Вперше виявлено, що в хлоридно-ацетатних середовищах, насичених

         сірководнем, частка абсобованого водню від його загальної кількості, що


         виділився за рахунок корозії сталі 17Г1СУ упродовж 12…720 год, складає не
         більше 20%.


             Вперше встановлено, що схильність до корозійного розтріскування
         сталей 20 та 30ХМА у більшій мірі визначає концентрація дифузійно-


         рухливого водню, а за циклічних – кількість водню з вищою температурою
         десорбції.


             Високий опір сталей сірководневому корозійному розтріскуванню не

         гарантує їх витривалості у насичених сірководневих середовищах за сумісної

         дії статичних і циклічних навантажень.

             На прикладі сталей 20, 30ХМА та 12Х21Н5Т показано, що зі

         зростанням амплітуди асиметричних циклів довговічність зразків знижується

         істотніше, ніж зі зростанням їх середніх навантажень.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16