UA GB

ORGANIZING COMMITTEE

M. Khoma, Chairman;
S. Korniy, Vice-Chairman;
A. Arkhipov, A. Balitskii, Yu. Banakhevych, L. Bilyy,
V. Chervatyuk, R. Dzhala, I. Dmytrakh, Z. Ilnytskyi,
O. Karpash, O. Kuntyi, L. Nyrkova, H. Pokhmurska,
D. Rudavskyy, Z. Slobodian, M. Student, I. Sydorak, O. Tsyrulnyk, I. Zin,

Conference Secretariat:
N. Chervinska (tel./fax: (380 32) 263 15 77)
N. Ratska (tel./fax: (380 32) 229 62 53)

Mailing Address:
Corrosion-2016
Conference
Organizing Committee
5 Naukova St.
79060 Lviv, Ukraine

Tel./fax: (032) 263-15-77
E-mail: corrosion2016@ipm.lviv.ua
Web site: http://www.ipm.lviv.ua/corrosion2016/en/index.php