ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

XIV Міжнародна конференція “Корозія–2018”.
    Запрошуємо Вас до учас­ті в роботі XIV м іжна­род­ної конференції з проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів “Корозія–2018”, яка відбу­деть­ся у місті Львові  5 – 6 червня 2018 р. і присвячена 100-річчю Національної академії наук України.

 

 
 
Голова програмного комітету,
Президент Української асоціації корозіоністів   В.І. Похмурський
                                                                     
          
 Проведення у Львові міжнародних конференцій із проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів, що вже стали традиційними, має на меті ознайомлення широкого кола спеціалістів із новими теоретичними та практичними розробками в цій галузі науки, сучасними методами підвищення корозійної стійкості металоконструкцій різноманіт­ного призначення, а також налагодження більш тісних науково-виробничих і комерційних відносин між українськими та зарубіж­ними фахівцями.
Упродовж двох днів 5 і 6 червня у Львівському Палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) йтиме мова про проблеми і перспективи розвитку антикорозійного захисту  металоконструкцій в Україні.
Корозія металів – одна із найпоширеніших причин передчасного, часто аварійного, виходу з ладу машин, апаратів, інженерних комунікацій, будівельних конструкцій, транспортної техніки, що викликає величезні матеріальні збитки у різних галузях промисловості.
На сьогодні це єдина в Україні міжнародна конференція, де порушуються питання про основні напрями й науково-дослідні розробки сучасних методів протикорозійного захисту, підвищення надійності та довговічності машин і споруд, створення та випуск дослідних партій матеріалів та підготовка технічної документації для їх серійного виробництва, впровадження нових технологічних процесів, приладів і апаратури, підготовка нормативних документів, визначення пріорітетних шляхів розвитку вітчизняної науки про корозію й протикорозійний захист.
        Організатором конференції є Українська асоціація корозіоністів на чолі з її президентом, членом-кореспондентом  НАН України, доктором технічних наук, професором Василем Івановичем Похмурським.
Співорганізаторами цьогорічної XIV Міжнародної конференції з проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів “Корозія–2018”, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України, України яка відбудеться 5 – 6 червня 2018 року за традицією у місті Львові, є Європейська корозійна федерація, Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та інші.
Попередні подібні конференції проводили також у Львові протягом 1992–2016 рр.. Вони є свідченням  значної зацікавленості до її тематики спеціалістів не тільки з України, але й з Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі, Португалії, Росії, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Хорватії, Японії тощо. Багато науково-технічних розробок, що демонстрували на цих виставках, знайшли застосування у вітчизняній промисловості.
Українська асоціація корозіоністів заснована в 1992 р. та є добровільним самоврядним об'єднанням як окремих фахівців, так і організацій, що працюють у галузях захисту від корозії. На сьогодні асоціація об¢єднує понад 50 науково-дослідних установ, організацій та підприємств і понад 100 індивідуальних членів.
Основні напрями діяльності асоціації – науково-дослідні розробки сучасних методів протикорозійного за­хисту, підвищення надійності та довговічності машин і споруд, створення та випуск дослідних партій матеріалів та підготовка технічної до­кументації для їх серійного виробництва, впровадження нових технологічних проце­сів, приладів і апаратури, підготовка нормативних документів. Окрім того, спеціалісти – члени асоціації – проводять експертизи з визначення корозійної та корозійно-меха­нічної стійкості обладнання на різних стадіях його виготовлення та експлуатації і залишкового ресурсу об`єктів, готують пропозиції до державних органів для отримання від них замовлень, фінансування пріоритетних напрямів і розробок у галузі протикорозійного захисту металу, організовують їхнє виконання.
       Одним із пріоритетних напрямів діяльності асоціації є проведення науково-технічних конференцій, виставок, лекцій, семінарів, конкурсів, консультацій для підприємств і спеціалістів, видання періодичної та спеціальної літератури, а також надання науково-методичної, економічної інформації та практичної допомоги у впровадженні передових розробок вітчизняних науковців у галузі протикорозійного захисту металоконструкцій, у рекламі та сервісі, продажу ліцензій тощо.
Українська асоціація корозіоністів провела низку міжнародних конференцій-виставок із проблем корозії та протикорозійного захисту матеріалів (1992–2016 рр.) та тематичних конференцій та семінарів. Асоціація підготувала необхідні матеріали та забезпечила включення України до Міжнародної корозійної ради (ІСС), Європейської корозійної федерації (EFC), Міжнародного електрохімічного товариства (ISE), підготувала та подала до державних органів концепцію протикорозійного захисту металофонду України.
Основне завдання Міжнародної конференції «Корозія–2018» – підняти на якісно новий рівень проблему корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів.
            Головні питання, що будуть порушені на конференції:
·         фундаментальні аспекти корозії та корозійно-механічного руйнування;
воднева та газова корозія;
·         нові корозійно-тривкі матеріали та покриття;
·         інгібіторний та біоцидний захист;
·         електрохімічний захист;
·         методи досліджень і корозійний контроль;
·         корозія та екологічні проблеми;
·         проблеми підготовки спеціалістів-корозіоністів;
·         застосування газотермічних покриттів для протикорозійного захисту  конструкцій ( круглий стіл)
·         протикорозійний захист обладнання нафтогазової промисловості (круглий стіл);
·         протикорозійний захист енергетичного та хімічного обладнання (круглий стіл).
Особливий акцент буде зроблено на обговоренні питання про вплив  ко­ро­зії на безпеку довкілля та проблеми підго­тов­ки спе­ці­а­ліс­тів-ко­ро­зі­о­ніс­тів, яких у країні катастрофічно не вистачає.
Актуальною, враховуючи жалюгідний з точки зору протикорозійного захисту стан працюючого обладнання, надалі залишається проблема корозії металоконструк­цій для багатьох галузей промисловості України, зокрема, для будівництва, транс­порту, машинобудування і, особливо, нафтогазодобувної, гірни­чорудної, енергетичної, металургійної та хімічної галузей тощо. Нові наукові й технічні досягнення в галузі протикорозійного захисту покликані забезпечити ефективні технології ресурсо­збереження, підвищення довговічності, надійності, техногенної, екологічної безпеки машин та інженерних споруд, подальший прогрес у розвитку різних галузей промисловості.
У роботі конференції «Корозія-2018» планують узяти участь представники наукових установ, комерційних фірм і промислових підприємств Великобританії, Німеччини, Франції, Росії, України, Польщі, Мексики, Казахстану, Азербайджану, Чехії та інших країн, що засвідчує актуальність і зростаючий авторитет цього заходу.
Організатори конференції запрошують до участі всіх зацікавлених і щиро сподіваються на досягнення поставленої мети. Вони докладатимуть усіх зусиль для регулярного проведення в Україні таких заходів.
Кращі доповіді, які містять нові, оригінальні результати, будуть відібрані для опублікування у міжнародному журналі “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, який перевидає англійською мовою видавництво Springer Verlag під назвою “Materials Science”.
Робочі мови:  українська, російська та англійська (з перекладом).
Програму XIV міжна­род­ної конференції з проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів “Корозія–2018” перегляньте за посиланням http://www.ipm.lviv.ua/corrosion2018/ua/Corrosion_2018-PROGRAMM.pdf
 
Реєстрація учасників:
4 червня 2018 р. з 9.00 до 17.00 год.
у Львівському національному університеті ім. Івана Франка;
5 червня 2018 р. з 8.30 до 9.30 год. у Львівському Палаці мистецтв
 
 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
М. Хома – голова
С. Корній – заступник голови
Л. Білий, Л. Бойчишин, І. Винар, В. Винар,
Р. Джала, І. Зінь, Г. Похмурська, О. Решетняк,
З. Слободян, М. Студент, В. Черватюк, О. Цирульник
Cекретаріат:
Н. Червінська (тел. (032) 229-63-85)
C. Головей  (тел./факс: (032) 229-62-53)
О. Хлопик  (тел.: (032) 229-62-44)