ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Конкурс на премію ЛОДА працівників наукових установ та вищих навчальних закладів Львівської області (заявки приймаються до 13.09.2017р.)

Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада

оголошують конкурс

на премію обласної державної адміністрації та обласної ради

для працівників наукових установ та

вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів)

Львівської області

 

Положення про премії

працівників наукових установ та вищих навчальних закладів

Львівської області

згідно Розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 09.08.2017 № 704/0/5-17

1. Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада щорічно призначають премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів) Львівської області (далі – премії):

  • відомим ученим і знаним фахівцям – за значні досягнення в галузі природничих, технічних, гуманітарних і соціально-економічних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі;
  • молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення та з метою підтримки і стимулювання проведення ними наукових досліджень в галузях природничих, технічних, гуманітарних і соціально-економічних наук, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні. Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років – для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років – для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі станом на 10 листопада календарного року.

2. Претендувати на здобуття премії можуть наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти (ад’юнкти), стажисти-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ та вищих навчальних закладів Львівщини, які проводять наукові дослідження, мають опубліковані наукові праці. Повторно премія може присуджуватися тій же особі, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження премії.

3. Премія для відомих учених і знаних фахівців встановлюється у розмірі не меншому ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а для молодих учених і дослідників – у розмірі не меншому ніж 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленому на 1 січня календарного року з урахуванням усіх передбачених чинним законодавством України відрахувань.

4. Кількість та розмір премій своїм розпорядженням щорічно визначає голова Львівської обласної державної адміністрації.

5. Положення про премії оприлюднюють на офіційних сайтах Західний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (далі – ЗНЦ), Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, а також наукові установи та вищі навчальні заклади Львівської області.

6. Премії між науковими установами та вищими навчальними закладами розподіляються пропорційно до кількості наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів (ад’юнктів), стажистів-дослідників та інженерно-технічних працівників Львівщини. Розподіл кількості премій, на які можуть претендувати установи у календарному році, затверджується на засіданні виконкому Ради ЗНЦ за участі представників постійної комісії з питань освіти і науки Львівської обласної ради та департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

7. Кандидатури для здобуття премій висувають (пропонують) вчені (науково-технічні) ради наукових установ та вищих навчальних закладів Львівщини за місцем основної роботи (навчання) цих осіб. Рішення про висунення приймають таємним голосуванням більшістю голосів присутніх членів ради.

8. Претендент подає до Західного наукового центру НАНУ і МОН (79007, м. Львів, вул. Матейка, 4; e-mail: zncan@mail.lviv.ua , znc@ukrpost.ua ; тел./факс: (032) 297-07-74)  до 13 вересня 2017 р. для розгляду такі документи для здобуття премії:

  • витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради наукової установи або вищого навчального закладу з результатами таємного голосування, підписаний керівником;
  • біографічні відомості про претендента на здобуття премії, засвідчені печаткою відділу кадрів за місцем роботи (навчання);
  • обґрунтоване подання з характеристикою наукових/науково-технічних досягнень претендента, які сприяють соціально-економічним перетворенням у Львівській області, та список основних публікацій у відповідній галузі знань;
  • письмові рекомендації двох докторів наук, які професійно обізнані з науковими досягненнями та здібностями претендента (для молодих учених і дослідників);
  • копію паспорта претендента на присудження премії та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;
  • згоду претендента на обробку персональних даних.

9. Списки претендентів на здобуття премій оприлюднює на офіційному сайті ЗНЦ.

10. Документи претендентів на присудження премій розглядають відповідні наукові секції ЗНЦ. З ініціативи секції для прийняття вмотивованого рішення претендент на премію для молодих учених і дослідників зобов’язаний виступити з науковою доповіддю на засіданні секції. Остаточний список кандидатів на нагородження, що формується з урахуванням рекомендацій секцій, затверджується на засіданні виконкому Ради ЗНЦ. Подання та поіменні списки кандидатур на здобуття премій за підписом голови ЗНЦ надсилаються до Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

11. Премії призначаються розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації і виплачуються за рахунок коштів обласного бюджету щорічно до Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку (10 листопада).

12. Особам, удостоєним премії, присвоюється звання лауреатів та в урочистій обстановці вручаються премія й диплом лауреата за підписом голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради.

 

Термін подання документів – 13 вересня 2017 р.

 

Львівська обласна державна адміністрація

та Львівська обласна рада:

Адреса: 79008, Львів, вул. Винниченка, 18

 

Західний науковий центр

Національної академії наук України та

Міністерства освіти і науки України:

79007, м. Львів, вул. Матейка, 4

e-mail: zncan@mail.lviv.ua

znc@ukrpost.ua

Тел./факс: (032) 297-07-74