ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

 

Розпорядженням Президії НАН України

від 01.06.2017 №353

затверджено перелік

із 29 наукових установ НАН України,

наукова та науково-організаційна діяльність яких за п’ятирічний період

підлягає перевірці у 2017 році,

та визначено процедуру проведення такої перевірки.

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/R_170601_353_0.pdf

 

Починаючи з поточного року проведення оцінювання за новою методикою є обов’язковим при планових перевірках наукової та науково-організаційної діяльності установ за п’ятирічний період.

Застосування Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, створеної для незалежного й об’єктивного оцінювання наукових установ, є важливою складовою реформування діяльності Національної академії наук України. Цю методику розроблено відповідно до Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 роки та з використанням європейського досвіду, зокрема Наукової асоціації імені Лейбніца. Минулого року методика пройшла апробацію та за її результатами була остаточно затверджена Президією НАН України

Враховуючи важливість забезпечення належного рівня застосування Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, Президія НАН України прийняла рішення про створення спеціального структурного підрозділу – Офісу оцінювання діяльності наукових установ НАН України, на який покладається науково-методичне та інформаційно-аналітичне супроводження практичного застосування зазначеної методики.

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 353

м.Київ 01.06.2017р.

Про перевірки наукової та науково-організаційної діяльності

наукових установ НАН України у 2017 році.

З метою організації та проведення планових перевірок наукової та науково-організаційної діяльності наукових установ НАН України за п’ятирічний період та відповідно до

 • п.7.14 Статуту Національної академії наук України,
 • п.4 Положення про відділення Національної академії наук України,
 • п.1.10 Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України:

1. Затвердити за поданням відділень НАН України перелік наукових установ НАН України, наукова та науково-організаційна діяльність яких за п’ятирічний період підлягає перевірці у 2017 році (додається).

2. Взяти до відома та керівництва в роботі, що:

визначено, що при планових перевірках наукової і науково-організаційної діяльності наукових установ НАН України за п’ятирічний період є обов’язковим проведення оцінювання ефективності діяльності наукових установ за зазначеною методикою http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-170315-75-1.pdf;

 • перевірка наукової та науково-організаційної діяльності установи має складатися з оцінювання цієї діяльності за зазначеною методикою та заслуховування звіту про діяльність установи за п’ятирічний період відповідним відділенням НАН України. При цьому окрема комісія з перевірки наукової та науково-технічної діяльності установи не створюється;
 • науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення процедури оцінювання здійснює Офіс оцінювання діяльності наукових установ НАН України (далі ООДНУ), який створено згідно з постановою Президії НАН України від 17.05.2017 № 134 http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/P_170517_134_0.pdf;
 • розгляд звітів про наукову та науково-організаційну діяльність наукових установ НАН України здійснюється відповідно до порядку, затвердженого постановою Президії НАН України від 24.10.2012 №213.

3. Постійній комісії НАН України з оцінювання ефективності діяльності установ НАН України (далі – ПК НАНУ) забезпечити :

3.1 складання в тижневий термін спільно з ООДНУ та Науково-організаційним відділом Президії НАН України узгодженого з відділеннями НАН України плану-графіку проведення оцінювання наукових установ НАН України в 2017 році та його оприлюднення на веб-порталі НАН України;

3.2 вирішення суперечок у випадку розбіжностей або незгоди установи щодо складу експертних комісій (далі – ЕК), висновку ЕК, інших матеріалів, підготовлених ЕК та/або відповідною постійною комісією з наукового напряму (далі - ПКНН);

3.3 розгляд презентацій діяльності наукових установ НАН України в 2017 році, висновків експертних комісій щодо оцінки їх діяльності та заяв установ щодо такого висновку;

3.4 розгляд, затвердження та подання до Президії НАН України та відповідних відділень НАН України звітів про оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України в 2017 році та рекомендацій щодо їх подальшої діяльності, а також оприлюднення на веб-порталі НАН України зазначених звітів.

4. Відділенням НАН України:

4.1 разом з науковими установами НАН України, наукова та науково-організаційна діяльність яких за п’ятирічний період підлягає перевірці у 2017 році, забезпечити в двотижневий термін подання до ООДНУ пропозицій щодо експертів з основних напрямів їх діяльності для формування ЕК відповідними ПКНН;

4.2 після отримання затвердженого ПК НАНУ звіту про оцінювання ефективності діяльності установи та рекомендацій щодо її подальшої діяльності розглянути на розширеному засіданні бюро звіт установи про наукову і науково-організаційну діяльність за п’ятирічний період;

4.3 при внесенні на розгляд Президії НАН України питання про наукову та науково-організаційну діяльність наукової установи за п’ятирічний період забезпечувати подання разом з проектом постанови Президії НАН України також рекомендацій щодо подальшої діяльності установи, затверджених ПК НАНУ.

5. Офісу оцінювання діяльності наукових установ НАН України забезпечити:

5.1 інформаційне та технічне супроводження роботи ЕК, ПКНН та ПК НАНУ при проведенні оцінювання наукових установ НАН України;

5.2 разом з відповідними ПКНН та відділеннями НАН України забезпечувати своєчасне, згідно з оприлюдненим планом-графіком, формування ЕК;

5.3 дотримання вимог запобігання конфлікту інтересів при формуванні ЕК відповідними ПКНН.

6. Науковим установам НАН України, наукова та науково-організаційна діяльність яких за п’ятирічний період підлягає перевірці у 2017 році, забезпечити:

6.1 якісну підготовку та надання анкетних матеріалів до ООДНУ не пізніше 25 днів до початку процедури оцінювання, сприяння всебічному ознайомленню ЕК з роботою підрозділів установи при її відвідуванні;

6.2 звітування на розширених засіданнях бюро відповідних відділень НАН України про наукову та науково-організаційну діяльність установи за п’ятирічний період.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

 

Президент Національної академії наук  України  академік НАН України Б.Є.Патон

Головний учений секретар Національної академії наук України  академік НАН України В.Л.Богданов

 

 

Перелік наукових установ НАН України,

наукова та науково-організаційна діяльність яких за п’ятирічний період

підлягає перевірці у 2017 році

 

№ п/п

Установи НАН України

Термін перевірки

Відділення НАН України, відповідальне за проведення перевірок

1.

 Інститут прикладних проблем

 механіки і математики

 ім. Я.С. Підстригача

ІІІ кв.

Відділення математики

 

2.

 Інститут космічних досліджень

 НАН України та ДКА України

ІІІ кв.

Відділення інформатики

 

3.

 Інститут механіки

 ім. С.П. Тимошенка

ІІІ кв.

Відділення механіки

4.

 Інститут проблем міцності

 ім. Г.С. Писаренка

ІІІ кв.

Відділення механіки

 

5.

 Інститут радіофізики та

 електроніки ім. О.Я. Усикова

ІІІ кв.

Відділення фізики і астрономії

 

6.

 Інститут іоносфери НАН України

 та МОН України

ІІІ кв.

Відділення фізики і астрономії

 

7.

 Інститут магнетизму НАН

 України та МОН України

ІІІ кв.

Відділення фізики і астрономії

 

8.

 Інститут фізики напівпровідників

 ім. В.Є. Лашкарьова

ІІІ кв.

Відділення фізики і астрономії

9.

 Інститут географії

ІІІ кв.

Відділення наук про Землю

10.

 Фізико-механічний інститут

 ім. Г.В. Карпенка

ІІІ кв.

Відділення фізико-технічних

проблем матеріалознавства

11.

 Інститут надтвердих матеріалів

 ім. В.М. Бакуля

ІІІ кв.

Відділення фізико-технічних

проблем матеріалознавства

12.

 Інститут електродинаміки

ІІІ кв.

Відділення фізико-технічних

проблем енергетики

13.

 Інститут проблем безпеки АЕС

ІІІ кв.

Відділення фізико-технічних

проблем енергетики

14.

 Інститут хімії поверхні

 ім. О.О. Чуйка

ІІІ кв.

Відділення хімії

 

15.

 Інститут біоколоїдної хімії

 ім. Ф.Д. Овчаренка

ІIІ кв.

Відділення хімії

 

16.

 Інститут хімії

 високомолекулярних сполук

IІІ кв.

Відділення хімії

 

17.

 Інститут фізико-органічної хімії і

 вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка

IІІ кв.

Відділення хімії

 

18.

 Інститут молекулярної біології і

 генетики

ІІІ кв.

Відділення біохімії, фізіології і

молекулярної біології

19.

 Інститут проблем кріобіології і

 кріомедицини

ІІІ кв.

Відділення біохімії, фізіології і

молекулярної біології

20.

 Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна

ІІІ кв.

Відділення біохімії, фізіології і

молекулярної біології

21.

 Інститут еволюційної екології

ІІІ кв.

Відділення загальної біології

22.

 Інститут клітинної біології і

 генетичної інженерії

ІІІ кв.

Відділення загальної біології

23.

 Інститут фізіології рослин і

 генетики

ІІІ кв.

Відділення загальної біології

 

24.

 Науково-дослідний центр

 індустріальних проблем розвитку

ІІІ кв.

Відділення економіки

 

25.

 Інститут регіональних

 досліджень ім. М.І. Долішнього

ІІІ кв.

Відділення економіки

 

26.

 Закарпатський регіональний

 центр соціально-економічних і

 гуманітарних досліджень

ІІІ кв.

Відділення економіки

 

27.

 Інститут сходознавства

 ім. А.Ю. Кримського

ІIІ кв.

Відділення історії, філософії та

права

28.

 Інститут літератури

 ім. Т.Г. Шевченка

IІІ кв.

Відділення літератури, мови та

мистецтвознавства

29.

 Інститут української мови

IІІ кв.

Відділення літератури, мови та

мистецтвознавства

 

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

http://new.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3231

 

Відтепер оцінювати результати діяльності наукових установ будуть не Міністерства та Президії академій наук, а незалежні експертні групи. Якщо виявиться, що установа працює неефективно, її повинні будуть реорганізувати чи ліквідувати, і навпаки – у разі позитивної оцінки нарощуватимуть обсяги підтримки. Відповідне рішення ухвалив Уряд України 19 липня 2017 року, затвердивши Порядок проведення державної атестації наукових установ.

«Новий алгоритм атестації дозволить сформувати прозору та об’єктивну систему оцінювання наукових установ – незалежно від сфер їх підпорядкування. Вона покликана мінімізувати конфлікт інтересів та забезпечити певну єдність підходів до такого оцінювання. Наступним кроком стане встановлення залежності обсягів бюджетного фінансування державних установ відповідно до результатів їх атестації. Наразі це одне з ключових питань у побудові нової системи фінансування науки», – зазначив директор департаменту науково-технічного розвитку МОН Дмитро Чеберкус.

За його словами, під час оцінювання обов’язково враховуватимуть рівень кваліфікації наукових працівників, міжнародне співробітництво, практичну цінність результатів для держави, наукометричні та фінансово-економічні показники, матеріально-технічну базу.

Методику та критерії оцінювання найближчим часом підготують в МОН. Участь у їх розробці також візьмуть представники Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, НАН і галузевих академій, державних та інших зацікавлених органів. Неодмінно буде враховано й міжнародний досвід.

Як і раніше, атестація проводитиметься не рідше, ніж раз на 5 років. Вона буде обов’язковою для:

 • наукових установ державної, комунальної форм власності;
 • наукових установ, у статутних капіталах яких є частка, що належить державі;
 • наукових установ Національної академії наук, національних галузевих академій наук.

Інші наукові установи зможуть проходити державну атестацію за власною ініціативою.

Атестацію проводитимуть експертні групи та експертна комісія. До складу груп входитимуть фахівці та вчені, які мають відповідну кваліфікацію і стаж практичної роботи за спеціальністю не менше 5 років, представники МОН, НАНУ та галузевих академій, державних або інших зацікавлених органів.

Упродовж роботи групи, яка триватиме не більш ніж 45 днів, її учасники аналізуватимуть інформацію про діяльність наукової установи та оцінюватимуть її ефективність. Відтак експертна група надаватиме висновок, на основі якого експертна комісія визначатиме атестаційну оцінку та готуватиме остаточний висновок для затвердження МОН.

Варто відзначити, що експертні групи створюватимуться за різними напрямами діяльності, а оцінювання ефективності відбуватиметься з врахуванням специфіки різних галузей наук та особливостей діяльності наукових установ різних профілів.

Відповідно до Порядку, за підсумками оцінювання наукові установи класифікуватимуть на 4 групи:

 • наукові установи-лідери.
 • стабільні наукові установи, що можуть бути провідними за певними напрямами наукових досліджень.
 • наукові установи, що є унікальними у певній галузі, але демонструють невисокий рівень розвитку потенціалу.
 • наукові установи, для яких наукова, науково-технічна або інноваційна діяльність перестали бути основним видом діяльності, які не є унікальними у відповідній галузі та втратили перспективи розвитку. Такі установи протягом року мають бути реорганізовані чи ліквідовані.

17 липня 2017 року в Інституті прикладних проблем механіки і математики (ІППММ) імені Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів) з нагоди 90-річчя від дня народження Заслуженого діяча науки України, доктора-фізико-математичних наук, професора Віталія Яковича Скоробогатька (1927–1996 рр.) відбулося спільне засідання Секції математики та математичного моделювання Західного наукового центру НАН України та МОН України, присвячене розвиткові теорії диференціальних рівнянь, теорії функцій і математичної фізики у західному регіоні України. Саме за цими напрямами працював В.Я. Скоробогатько.

Визнання наукової громадськості принесли вченому дослідження класичних та сформульованих ним нових проблем якісної теорії рівнянь із частинними похідними, застосування отриманих результатів у теоретичній фізиці, створення основ теорії гіллястих ланцюгових дробів – нового апарату в теорії функцій і обчислювальній математиці. У 1969 році В.Я. Скоробогатько створив та очолив відділ теорії диференціальних рівнянь у Фізико-механічному інституті НАН України, а потім – до кінця своїх днів – очолював його в ІППММ імені Я.С. Підстригача НАН України. Дослідник є автором трьох монографій. Його вчителями були дійсні члени Наукового товариства імені Шевченка М.О. Зарицький і В.Й. Левицький (автор першої математичної наукової статті українською мовою, опублікованої 1894 року), академіки Я.Б. Лопатинський та Б.В. Гнєденко, професори О.С. Кованько й Л.І. Волковиський.

Серед учнів В.Я. Скоробогатька – 11 докторів і 25 кандидатів наук, а до створеної ним наукової школи нині належать 83 доктори й кандидати наук, які працюють у НАН України, Національному університеті «Львівська політехніка» та Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У засіданні до 90-річчя В.Я. Скоробогатька взяли участь понад 80 науковців. Було заслухано 10 доповідей, присвячених новітнім досягненням у теорії диференціальних рівнянь (П.І. Каленюк, С.Д. Івасишен, Г.П. Лопушанська, В.С. Ільків), конструктивній теорії функцій (Д.І. Боднар та Х.Й. Кучмінська), математичних проблем теорії відносності та астрофізики (В.О. Пелих, Р.М. Пляцко, Б.І. Гнатик, О.Л. Петрук), історії математики (Я.Г. Притула).

 

За інформацією ІППММ імені Я.С. Підстригача НАН України

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 Вперед >>