ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

 

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (НБУВ) побачило світ фундаментальне археографічне видання  – «Історія Національної академії наук України. 1956–1960» (у двох частинах), яке комплексно розкриває діяльність НАН України означеного періоду.

Дослідження джерельної бази Архівного фонду Національної академії наук України здійснюються колективом Інституту архівознавства НБУВ із 1989 року й відображені у випусках документальної серії «Джерела з історії науки в Україні» – збірниках документів та інших джерел з історії НАН України. Упродовж 1993–2012 рр. було опубліковано матеріали про діяльність Академії у 1918–1955 рр. Нещодавно вийшло нове видання – «Історія Національної академії наук України. 1956–1960 рр.» (у двох частинах), підготовлене під науковим керівництвом почесного директора НБУВ академіка Олексія Семеновича Онищенка.

Перша частина видання містить архівні документи, фотодокументи та матеріали періодичних видань із науково-дослідної і науково-організаційної діяльності Академії наук УРСР у 1956–1960 рр., виявлені у фондах Архіву Президії НАН України та наукових архівах її установ, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України і Центрального державного архіву громадських об’єднань (ЦДАГО) України. Вперше у вітчизняному джерелознавстві до наукового обігу вводяться маловідомі та невідомі документи й матеріали з історії Академії 1956–1960 рр.

Архівні документи, подані у збірнику, свідчать, що в період 1956–1960 рр. академічні установи заклали міцний фундамент для розвитку нових теоретичних і експериментальних досліджень у галузях фізики напівпровідників і напівпровідникових приладів, низькотемпературної електроніки, магнетизму, резонансних явищ у твердих тілах, електропровідності й надпровідності, пластичності та міцності твердих тіл, термодинамічних властивостей зріджених газів і фізичних процесів розділення газових сумішей, теоретичної радіотехніки, створення радіотехнічних приладів, а також теоретичної та прикладної геофізики.

Значну інформативну цінність становлять розсекречені архівні документи із фондів ЦДАГО України, що репрезентують науково-дослідну роботу установ Академії за закритою тематикою. Представлені у збірнику й документи, що розкривають міжнародні зв’язки Академії, які в означений період помітно інтенсифікувалися. Наукові коментарі, оформлені у вигляді енциклопедичних статей, розширюють і доповнюють інформативний зміст архівних документів.

Комплексний підхід до опрацювання джерельної бази дав змогу збагатити представлені документи науковими розробками укладачів збірника (відображені у «Додатках» другої частини збірника). Зокрема, інформаційно-довідкові системи представлені у вигляді таких додатків: «Регести протоколів засідань Президії АН УРСР»; «Списки дійсних членів та членів-кореспондентів АН УРСР, обраних у 1956–1960 рр.»; «Списки наукових співробітників АН УРСР»; «Списки видань та наукових праць співробітників АН УРСР»; «Списки установ, що діяли у складі АН УРСР у 1956–1960 рр.».

У регестах протоколів засідань Президії АН УРСР у скороченому вигляді передано основний зміст 3641 питання, розглянутого на засіданнях керівного органу Академії впродовж означеного хронологічного періоду. В другій частині видання також представлено довідки про діяльність 135 академічних установ, біографічні довідки стосовно 49 обраних академіків і членів-кореспондентів, короткі відомості про 3462 наукових співробітників Академії та 2765 бібліографічних позицій наукових видань співробітників АН УРСР цього періоду.

Обсяг двох частин наукового видання «Історія Національної академії наук України. 1956–1960» складає майже 135 друкованих аркушів (1936 с.).

Представлена у збірнику розлога документальна база, а також оригінальні авторські розробки колективу Інституту архівознаства НБУВ дають змогу комплексно відтворити діяльність Академії в означений хронологічний період.

Наукове видання «Історія Національної академії наук України. 1956–1960 рр.» розраховане на наукознавців, архівістів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів. Ознайомитися з ним можна, відвідавши НБУВ.

 

За інформацією прес-служби НБУВ

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

 

 

Утворення Кабінетом Міністрів Ідентифікаційного комітету з питань науки передбачено Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Ідентифікаційний комітет є дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

Кабінет Міністрів України затвердив склад Ідентифікаційного комітету з питань науки відповідним розпорядженням на засіданні Уряду 14 вересня 2016р.

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249330678

Як зазначила Міністр Лілія Гриневич, Рейтинговий список кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету формувався спеціальною конкурсною комісією у складі 25 осіб, які посідають перші місця рейтингу науковців України за індексом Гірша, є докторами наук та мають досвід керівництва міжнародними проектами.

Ідентифікаційний комітет на конкурсній основі має обрати персональний склад Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технології.

Регламент роботи Ідентифікаційного комітету з питань науки

http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Наука/Ідентифікаційний%20комітет/1-reglament-roboti-ik-1310-2016.pdf

Орієнтовний план роботи Ідентифікаційного комітету з питань науки на 2016-2023рр.:

http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Наука/Ідентифікаційний%20комітет/2-orientovnij-plan-roboti-ik-1310-2016.pdf

Протокол №1/16 першого засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки

http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Наука/Ідентифікаційний%20комітет/1-56-protokol-1-zasidannya-ik-13-10-2016-vipravleno-pomilki-15-11-2016.pdf

Протокол №2/17 другого засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки від 20 січня 2017р.:

http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Наука/iden_kom/2017/prot217.pdf

Про затвердження Оголошення про початок конкурсу по виборах членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій 10.02.2017р.:

http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Наука/iden_kom/2017/zat-ogoloshenya.pdf

Кваліфікаційні вимоги до членів Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, затверджені рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки від 13 жовтня 2016р. Протокол №1/16:

http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Наука/Ідентифікаційний%20комітет/4-kvalifikaczijni-vimogi-1310-2016.pdf

Анкета кандидата у члени Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (українська версія) (Curriculum vitae):

http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Наука/iden_kom/2017/an-ukr.pdf

Анкета кандидата у члени Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (англійська версія):

http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Наука/iden_kom/2017/an-engl.pdf

Згода на обробку персональних даних:

http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Наука/iden_kom/2017/zgoda-na-obrob.pdf

Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. №1042

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249637036

або

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1042-2016-п

Деякі пункти цього положення:

1. Це Положення визначає процедуру обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (далі - Науковий комітет).

 2. Науковий комітет є робочим колегіальним органом Національної ради з питань розвитку науки і технологій, що представляє інтереси наукової громадськості. Науковий комітет виконує функції, що визначаються Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, з питань наукової і науково-технічної сфери та реалізації наукової і науково-технічної політики.

 3. Склад Наукового комітету формується з учених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Члени Наукового комітету мають представляти основні напрями наукової і науково-технічної діяльності в Україні.

 4. Члени Наукового комітету обираються на конкурсній основі Ідентифікаційним комітетом з питань науки (далі - Ідентифікаційний комітет), який керується тим, що склад Наукового комітету має бути здатним забезпечити наукове лідерство, бути авторитетним і незалежним, збалансовано представляти всю наукову спільноту.

 5. Члени Наукового комітету повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до кандидатів у члени Наукового комітету, які формуються Ідентифікаційним комітетом за результатами проведених консультацій з вітчизняними та іноземними науковими організаціями та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

 Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наукового комітету затверджуються Ідентифікаційним комітетом на своєму засіданні.

 6. Члени Наукового комітету не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) вищого навчального закладу та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

 Члени Наукового комітету також не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) вищого навчального закладу з членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими особами відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

 

8. Строк повноважень кожного з членів Наукового комітету не може перевищувати чотирьох років. Кожні два роки має відбуватися оновлення не менше половини персонального складу Наукового комітету. Одна і та сама особа не може бути членом Наукового комітету більше двох строків.

 Склад Наукового комітету затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією Ідентифікаційного комітету. Склад Наукового комітету становить 24 особи.

9. Конкурс щодо обрання членів Наукового комітету (далі - конкурс) проводиться один раз на два роки з метою забезпечення оновлення складу Наукового комітету.

 Тривалість конкурсу під час обрання першого складу Наукового комітету не може перевищувати 45 календарних днів, а тривалість наступних конкурсів - 90 календарних днів.

 Датою початку конкурсу вважається дата його оголошення. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукового комітету.

 10. Право висунення кандидатів у члени Наукового комітету (далі - кандидати) на конкурс мають такі суб’єкти:

 1) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради вітчизняних наукових установ;

 2) вчені ради вітчизняних вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів) та (або) їх структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо);

 3) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради або загальні збори наукових працівників інших вітчизняних юридичних осіб усіх організаційно-правових форм та форм власності, що мають відповідні наукові підрозділи;

 4) збори пов’язаних з науковою діяльністю працівників малих та середніх наукових і науково-виробничих підприємств, які не мають наукових або науково-технічних рад у своїй структурі;

 5) постійно-діючі протягом не менше двох років тематичні або проблемно-орієнтовані міжвідомчі, міжінститутські наукові семінари (за підписом голови семінару), ради з наукових проблем при Національній академії наук, національних галузевих академіях наук;

 6) статутні органи вітчизняних фахових наукових товариств, зареєстрованих як громадські наукові організації;

 7) групи вчених у кількості не менше ніж вісім осіб, що мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук.

 Висування кандидатів у інший, не передбачений цим Положенням спосіб, не допускається.

 11. Ідентифікаційний комітет формує склад Наукового комітету за такими основними напрямами наукової і науково-технічної діяльності:

 1) природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю;

 2) технічні науки і технології, матеріалознавство;

 3) науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології;

 4) сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології;

 5) соціогуманітарні, економічні і правові науки.

Кількість представників кожного напряму наукової і науково-технічної діяльності у складі Наукового комітету не є заздалегідь регламентованою та визначається Ідентифікаційним комітетом на етапі проведення конкурсного відбору з урахуванням необхідності максимально збалансованого представництва в ньому всієї наукової спільноти.

Підготовка оголошення про проведення конкурсу та його оприлюднення

 18. Оголошення про проведення конкурсу (далі - оголошення) готує Ідентифікаційний комітет.

 Оголошення має містити:

 загальні положення щодо конкурсу;

 вичерпний перелік документів щодо кандидата, що подаються суб’єктом подання;

 форми анкети кандидата, яка, зокрема, містить основні дані щодо його наукової, науково-технічної, науково-педагогічної та (або) освітньої діяльності (Curriculum vitae) (далі - анкета кандидата), та згоди на обробку персональних даних, а також вимоги щодо її заповнення та оформлення;

 кінцевий строк подання документів для участі у конкурсі;

 строк проведення конкурсу, орієнтовну дату і місце оприлюднення його результатів;

 поштову та електронну адреси, за якими подаються документи;

 номер телефону для довідок.

 Оголошення підписується головою Ідентифікаційного комітету та подається МОН для його оприлюднення.

 Форми анкети кандидата та згоди на обробку персональних даних, а також вимоги щодо їх заповнення та оформлення розробляються та затверджуються Ідентифікаційним комітетом.

 МОН забезпечує оприлюднення оголошення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН протягом двох робочих днів з дня його отримання від Ідентифікаційного комітету.

Подання документів на конкурс

 19. Документи на конкурс щодо кандидата подаються суб’єктом подання у строк та на адресу, що зазначені в оголошенні. Перелік документів щодо кандидата включає:

 1) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання. У витязі також зазначаються форма голосування (відкрите чи таємне) та результати голосування щодо висунення кандидата із зазначенням загальної кількості присутніх на засіданні, кількості голосів “за”, “проти” та “утримались”.

 У разі висунення кандидата групою вчених подаються: протокол зібрання учасників цієї групи, який має містити прізвище, ім’я та по батькові учасників групи, місце їх основної роботи, основний напрям наукової та (або) науково-технічної діяльності учасників групи, обґрунтування відповідності кандидата оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання; копії документів про присудження найвищого наукового ступеня кожного учасника групи;

 2) заяву кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;

 3) анкету кандидата;

 4) список вибраних кандидатом основних публікацій та (або) патентів (власних або за його участю) з напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він, на думку суб’єкта подання, має репрезентувати в Науковому комітеті (не більше 15);

 5) копію паспорта громадянина України;

 6) копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;

 7) дві рекомендації від науковців, працівників наукового чи науково-виробничого сектору, які є представниками напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) представлятиме в Науковому комітеті кандидат, та котрі особисто знають кандидата, але не підпорядковані йому, не є співавторами його наукових праць, не мають і не мали з ним спільного бізнесу, інших форм спільної діяльності та (або) спільної власності чи конфлікту інтересів, не працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі вищого навчального закладу та не є близькими особами згідно із Законом України “Про запобігання корупції”;

 8) перелік основних проектів, у яких кандидат брав участь як учасник або керівник;

 9) інформацію про участь за останні п’ять років у міжнародних наукових проектах та досвід керівництва такими проектами, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, наукових експедиціях тощо;

 10) письмову згоду кандидата на обробку персональних даних.

 Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді. Кандидат також подає перекладені англійською мовою документи, передбачені підпунктами 1, 3, 4, 7-9 цього пункту.

Оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі

 22. Ідентифікаційний комітет після закінчення строку отримання від суб’єктів подання документів для участі у конкурсі формує перелік кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі, та подає його МОН для оприлюднення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН протягом двох робочих днів з дня отримання від Ідентифікаційного комітету. Зазначений перелік має містити таку інформацію:

 1) прізвище, ім’я, по батькові та рік народження кандидата, суб’єкт подання, напрям (напрями) наукової і науково-технічної діяльності, який (які), на думку суб’єкта подання, репрезентуватиме кандидат у Науковому комітеті;

 2) основне місце роботи кандидата (із зазначенням назви підприємства, установи, організації та їх юридичної адреси) та його посада на момент подання документів;

 3) спеціальність за документом про вищу освіту, найвищий науковий ступінь, найвище вчене звання кандидата.

 23. Протягом двох тижнів з дня оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі, наукова спільнота може надавати відгуки щодо цих кандидатів. Відгуки можуть використовуватися членами Ідентифікаційного комітету як допоміжна інформація під час проведення конкурсного відбору. Відгуки, не підписані автором (авторами), а також такі, щодо яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і врахуванню не підлягають.

 Відгуки щодо кандидатів надсилаються в електронному вигляді на адресу МОН, зазначену в повідомленні, що оприлюднюється одночасно з переліком кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі, на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

 

 Ідентифікаційний комітет:

1) після консультацій з вітчизняними та іноземними науковими організаціями формує та оприлюднює вимоги до кандидатів у члени Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та розробляє Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

2) розглядає документи, подані кандидатами у члени Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій;

3) складає рейтинговий список кандидатів у члени Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій;

4) відбирає шляхом рейтингового голосування із загального числа кандидатів осіб, які мають найкращі професійний досвід, знання і моральні якості для виконання обов’язків члена Наукового комітету;

5) оприлюднює перелік кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також перелік осіб, обраних до складу Наукового комітету;

6) оприлюднює заяву про відсутність конфлікту інтересів у обраних членів Наукового комітету та членів Ідентифікаційного комітету, що зазначені особи не працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі вищого навчального закладу і не є близькими особами згідно із Законом України "Про запобігання корупції".

    Організаційною формою роботи Ідентифікаційного комітету є засідання. Засідання Ідентифікаційного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин його загального кількісного складу.

 

Нинішнього року запрацюють Національна рада з питань розвитку науки і технологій і Національний фонд досліджень. Створення двох установ передбачено новим законом України про науку і науково-технічну діяльність. Зараз в Україні у сфері освіти існує низка нагальних проблем. Діяльність створених організацій має вирішити ключові завдання у галузі науки.

'Скрізь у світі науку підтримують. Вона - найпотужніший стимул для підвищення рівня національної економіки. У нас владні еліти ставляться до науки, як до якоїсь чергової витратної сфери. Сподіваюся, що створення цих органів змінить ситуацію на краще', - розповідає Gazeta.ua заступник міністра освіти Максим Стріха.

Цього року запрацюють два нові органи в науковій галузі України. Це Національна рада з питань розвитку науки і технологій і Національний фонд досліджень.

- В Україні наприкінці 2015-го ухвалили новий закон про науково-технічну діяльність. Він дав зелене світло певним змінам у нашій науковій сфері. Перші зміни - це створення цих дуже необхідних для нашої науки органів.

Розкажіть детальніше про Національну раду з питань розвитку науки і технологій.

- Фактично у нашій країні немає органу, який би повністю контролював наукову сферу. Є окремо Національна академія, різні галузеві академії, Міністерство освіти. Але всієї національної науки фактично ніхто не координує. Саме тому створено орган, який візьме на себе ці функції. Національна рада з питань розвитку науки і технологій - це структура, яку очолюватиме особисто прем'єр-міністр України. Вона фактично координуватиме всю діяльність на науковому полі.

Хто входитиме до Ради? 

- Вона сформована з двох палат по 24 особи. Одна з них - адміністративний комітет. Він складатиметься з представників органів влади, які мають у своєму розпорядженні наукові установи і науково-галузеві академії. Друга палата складатиметься з представників громадськості. Це призведе до виникнення діалогу. З одного боку це діалог між науковою громадськістю і владою. З іншого - між частинами влади.

Формування такого органу - доволі складна процедура. Конкурс проводитиме Ідентифікаційний комітет. Його сформують з дев'яти провідних учених: трьох українських і шістьох світових навколонобелівського рівня. 

Яка 'місія' Національного фонду досліджень? 

- Це незалежний фонд, який фінансуватиме науку на грантовій основі. У нас зараз є так зване базове фінансування науки. Воно фактично є поганим соцзабезпеченням у галузі науки. Але це фінансування, на жаль, не передбачає фінансування самої наукової діяльності. Тобто грошей не вистачає на закупівлю нових матеріалів чи приладів. А сучасна наука без цього не дієздатна. Отже ми сподіваємося, що саме фонд дасть нашій науці таку мобільність. Він дозволить фінансувати проекти. А це у свою чергу допоможе молоді функціонувати і лишатися в науці.

Звідки у Фонд надходитимуть кошти? 

- Основний органом, який фінансуватиме фонд, це держава. Скрізь у світі держава фінансує свою науку. На жаль, у них це роблять краще, ніж у нас. Важливо, щоб були програми співфінансування наукових досліджень з боку бізнесу. Мова йде про прикладні дослідження, технологічні розробки. А от фінансування фундаментальних досліджень - обов'язок держави. У цивілізованих країнах світу держава цього почесного обов'язку ніколи не зрікається. Без фундаментальної науки не буде прикладної.

На якому рівні зараз фінансування української наукової галузі? 

- Фінансування науки зараз на злиденному рівні. Минулого року загальне фінансування становило менш як 4 мільярди гривень. І це за всіма головними розпорядниками - академії, університети тощо. А якщо перейти на євро - то цифра близько 140 мільйонів євро. Це показник якоїсь невеликої європейської держави рівня Литви. У світі, як правило, один великий університет має більший бюджет на науку, ніж уся українська наука.

Скажіть, які ще проблеми має сучасна українська наука?

- Україна успадкувала від часів СРСР розвинуту наукову систему. Водночас вона добре працювала в умовах планової радянської економіки, але не зараз. Тоді Академія наук УРСР була дуже високостатусною організацію, яка добре взаємодіяла з тодішньою владою. Наукові розробки використовували чи не в усіх галузях промисловості та виробництва. Якщо не брати до уваги гуманітаристику, яка була під впливом ідеологічного диктату, то в усьому іншому ми мали дуже потужну науку. Але ця система фактично залишилася незмінна, хоча сильно змінилися умови. Впродовж останніх років наша наука перебувала у стані, далекому від благополучного. На це є декілька причин: хронічне недофінансування, зниження статусу наукової праці, відплив науковців, особливо молодих, в інші види діяльності або за кордон. І за тим всім стояла держава, яка науку перестала вважати чимось серйозним.

Як може змінити ситуацію членство України в Рамковій програмі - Європейського Союзу з досліджень та інновацій 'Горизонт 2020'?

- Перш за все 'Горизонт' - це гроші. І це дуже важливо. Ми, заплативши внесок обсягом близько 5 мільйонів євро, отримали звідти близько 11 мільйонів євро. Ми в плюсах завдяки тому, що європейці запропонували нам гарні умови членства. Крім того, це органічний спосіб змінити наш науковий ландшафт, ієрархію в системі науки. Природним шляхом на центральні ролі в науці висунуть тих людей, які найуспішніші у міжнародних дослідницьких проектах.

'Горизонт' - це спільні проекти. Там ніколи не може отримати грант суто український колектив. Це проект, до якого входить Україна і ще як мінімум дві держави-учасниці. Наша стратегія успішна тоді, коли ми кооперуємося з європейськими державами. Насамперед - Німеччина, Франція і Британія. Співпраця з такими велетами на світовій науковій карті дуже сильно динамізує нашу науку.

А чи не сприятиме така 'кооперація' відтоку наукових кадрів з України? 

- Наука - річ мобільна. Важливо, щоб люди мандрували в обох напрямках, щоб хтось їхав за кордон і хтось повертався до нас. І тоді все буде гаразд. Наша проблема зараз, що цей рух в одному напрямку. Але ми не зможемо поставити знову залізну завісу. Єдиний спосіб боротися з 'витоком мізків' - створювати нормальні умови у себе вдома, щоб люди хотіли працювати тут теж. Звісно, якась частина людей для своєї роботи шукатиме найкращі лабораторії у світових вузах. Але важливо, щоб вони не переривали зв'язків з Україною, нашою науковою діаспорою. От тоді все буде гаразд.

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... Вперед >>

Powered by CuteNews