Page 15 - автореферат_УЧАНІН
P. 15

13

                   а)                        б)

        Рис. 8. Зміна амплітуди сигналів анаксіального ВСП (  = 1,0) під час сканування

       вздовж центральної лінії тріщин довжиною а: l' = 0,3 (●); 1,0 (○); 2,0 (∆) і 2,2 ()
                                    ТР
                        і б: 2,0 (∆); 2,2 () і 3,0 (▲)

         Досліджено залежність амплітуди сигналу  від довжини тріщини l' під час

                                                    ТР

      розташування ВСП з різною відстанню   між обмотками безпосередньо над дефе-

      ктом (центральна точка ВСП розміщена над  серединою тріщини).  Показано, що

      довжина тріщини   , яка спричиняє максимальну амплітуду сигналу, зростає зі


                               збільшенням відстані  між обмоткам анак-

                               сіального ВСП. Відповідна залежність має
                               лінійний характер і її можна описати вира-

                               зом          (рис. 9).


                                 Сигнали ВСП під час експерименталь-
                               них досліджень реєстрували за допомогою
                               комп’ютерної системи на базі вихрострумо-
                               вої плати EDDYMAX. Для дослідження за-
                               стосували комплект стандартних зразків
                               (СЗ) з алюмінієвого сплаву і феромагнітної


       Рис. 9. Залежність  від відстані       сталі із видовженими пазами, що імітують


       між обмотками анаксіального ВСП
                               дефекти типу тріщини, довжиною від 2 до
      50 мм і шириною від 0,1 до 0,2 мм, виконаними електроерозійним методом. Експе-
      рименти підтвердили основні результати, отримані під час розрахунків.
         Експериментально досліджено також загасання сигналів анаксіального ВСП.
      Для цього реєстрували годографи сигналів під час сканування СЗ з тріщиною дов-
      жиною 50 мм через діелектричні пластини різної товщини, що імітують зазор, з па-
      ралельною і перпендикулярною орієнтаціями анаксіального ВСП. Порівнянням цих
      годографів зі сигналами, отриманими з нульовим зазором, встановлено різне зага-
      сання амплітуди сигналів ВСП за його паралельної і перпендикулярної орієнтацій
      (рис. 10). Зі збільшенням зазору найбільше гасне сигнал за паралельної орієнтації
      ВСП. Це призводить до того, що амплітуди  сигналу ВСП під час контролю через

      зазор 0,2 мм стають для обох орієнтацій майже рівними. З подальшим збільшенням
      зазору   > 0,2 мм амплітуда сигналу ВСП за перпендикулярної орієнтації стає зна-

      чно більшою, ніж за паралельної (рис. 10).
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20