Page 7 - tmp
P. 7

5

     поверхню зразків (пластини 150×300 мм) зачстили до R 200 з шліф папером різної
                                       z
     зернистості.
         Режим наплавлення обґрунтували, використовуючи метод математичного
     планування експерименту. Визначили оптимальні параметри наплавлення: струм
     420 А, напруга 32 В, швидкість подавання дроту 72 м/год, швидкість наплавлення
     21 м/год. Поверхню вібрувальної пластини наплавляли ПД, застосовуючи
     автоматичну головку АБС. Вібрація пластини з частотою 100 Гц, амплітудою 70 і
     300 мкм відбувалася у вертикальному і горизонтальному напрямах. Амплітуду
     коливання підкладки задавали автотрансформатором. Подальше підвищення
     амплітуди коливань (понад 300 мкм) вважали недоцільним через істотне дорожчання
     процесу відновлення та зменшення ресурсу устаткування.
         Для оцінювання зносостійкості наплавленого металу використали відомі
     методики зношування закріпленим і незакріпленим абразивом та створену у ФМІ
     установку, в якій моделювали зношування за дії ударних навантажень.
         Для оцінювання схильності наплавленого металу до зношування жорстко
     закріпленим абразивом використали абразивний круг СМ-2 на керамічній зв’язці
     7К15 діаметром 150 мм і шириною 6 мм. Зернистість електрокорунду 250...315 мкм
     (25А, 25Н), а лінійна швидкість тертя 0,8 м/с за навантаження 1,5 кН. Знос
                                     –4
     оцінювали за втратою маси зразків з точністю до 2·10 г.
        Зносостійкість наплавлених шарів за тертя незакріпленим абразивом дослідили
     використавши гумовий диск діаметром 50 і шириною 12 мм за швидкості його тертя
     0,4 м/с під навантаженням Р = 2,4 кН. Як абразив використали кварцовий пісок з
     розміром зерен до 200 мкм, вологість якого не перевищувала 0,16 %.
         Мікромеханічні характеристики наплавленого металу визначали методом
     динамічного індентування та склерометрії (приладами Micron-alpha, Micron-betta).
     Мікротвердість визначали твердоміром ПМТ-3.

        Структуру і хімічний склад наплавлених шарів та фрактографічні особливості
     поверхонь зношування досліджували на електронному мікроскопі ЕVO-40 XVP
     (Carl Zeiss) зі системою мікроаналізу EVO-4XVP.
        За довірчої імовірності 0,95 і мінімальної кількості експериментів, рівній
     чотирьом, відносна похибка визначення характеристик зносостійкості не
     перевищувала 5 %.
         У третьому розділі досліджено вплив напряму та амплітуди вібрації підкладки
     під час наплавлення металу ПД Х10Р3Г2С на структурно–фазовий склад, розміри та
     форму структурних складників, а також, зміну мікроструктури наплавленого металу
     за додавання до шихти ПД порошку ПАМ.
         Досліджено мікроструктуру металу, наплавленого ПД Х10Р3Г2С під шаром
     флюсу ОСЦ 45М з використанням вертикальної і горизонтальної вібрації підкладки
     частотою 100 Гц за амплітуди 70 і 300 мкм під час наплавлення. З допомогою
     фазового аналізу встановлено, що метал, наплавлений без вібрації, складається із
     феритної матриці, легованої хромом, та боридних включень (FeCr)B, (FeCr) B. Із
                                                     2
     літературних джерел відомо, що фаза (FeCr) B містить меншу кількість хрому та
                                 2
     бору, ніж фаза (FeCr)B і характеризується меншою твердістю, проте суттєво
     більшою пластичністю. Місце розташування включень (FeCr)B, (FeCr) B у структурі
                                               2
     наплавленого металу ідентифікували мікроспектральним аналізом на шліфах, та
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12