Page 6 - tmp
P. 6

4

         Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу,
     5 розділів, висновків, переліку використаних літературних джерел та додатків.
     Загальний обсяг роботи становить 131 сторінки, вона містить 81 рисунків,
     17 таблиць, бібліографічний список із 105 найменувань та два додатка.

                        ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

         У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульовані мета
     й основні завдання досліджень, показані наукова новизна й практична цінність
     отриманих результатів, наведені відомості про апробацію результатів роботи,
     публікацій та описано структуру дисертації.
         У першому розділі обґрунтовано доцільність використання ПД для
     відновлення зношених деталей. Залежно від умов експлуатації деталей для їх
     відновлення та зміцнення, рекомендовано вибір марок ПД. Абразивне зношування за
     ударних навантажень вважають одним із найпоширеніших видів зношування. За
     таких умов експлуатуються наприклад: елементи екскаватора (зуби, ківш, кузов) та
     харчових подрібнювачів тощо. У світовій практиці для їх захисту від зношування
     використовують наплавлення ПД системи Fe–Cr–B–C–V–W із додаванням
     тугоплавких карбідів, або дороговартісних елементів (ванадій, ніобій, молібден,
     вольфрам), а також, рідкоземельних металів (церій, лантан), що сприяють
     подрібненню    структурних    складових    в  наплавленому    металі.   Внаслідок
     диспергування структурних складових підвищується зносостійкість металу, проте
     істотно зростає вартість ремонту через високу ціну витратних матеріалів.
         В Україні для відновлення зношених поверхонь наплавленням широко
     використовують ПД системи Fe–Cr–B–C. Такі ПД мають низьку вартість, а
     наплавлений метал – задовільну зносостійкість. Однак основним недоліком шарів,
     наплавлених такими ПД, є дендрити першого та другого порядку з голкоподібною
     морфологією. Гострі вершини твердої фази виконують роль концентраторів
     напружень, від яких за ударних навантажень розпочинається розтріскування
     наплавленого металу з подальшим його викришуванням.
         Аналіз чинників впливу на зносостійкість наплавленого металу за умов ударних
     навантажень виявив, що вона зростає внаслідок диспергування зміцнювальної фази, а
     також за підвищення гомогенності структури наплавленого металу. Тому завдання
     дисертаційної роботи є запропонувати шляхи диспергування структурних складових
     в наплавленому металі дієвими методичними прийомами наплавлення, а також
     модифікуванням шихти ПД системи Fe–Cr–B–C додаванням до неї порошку ПАМ.
         У другому розділі описано вжиті для дослідження марки ПД, обґрунтовано
     використання устаткування для наплавлення і забезпечення вібрації підкладки,
     режими наплавлення, особливості методик оцінювання зносостійкості наплавлених
     шарів за різних умов зношування.
         Щоб дослідити вплив вібрації на зміну структури наплавленого шару,
     застосували наплавлений метал з феритною матрицею, сформований під шаром
     флюсу ОСЦ 45М базовим ПД Х10Р3Г2С. Отримані результати підтвердили на
     наплавленому металі з ПД 80Х20Р3Т з аустенітною матрицею. Перед наплавленням
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11