Page 5 - tmp
P. 5

3

         Практичне значення одержаних результатів. За результатами виконаних
     досліджень рекомендовано використовувати для відновлення деталей машин
     механічну вібрацію під час наплавлення. Тоді збільшується кількість центрів
     кристалізації у зварювальній ванні, що сприяє подрібненню структури, зокрема
     боридів і перерозподілу фаз. Такі зміни мікроструктури в 2,5 рази підвищують
     зносостійкість металу, наплавленого ПД системи Fe–Cr–B–C.
         Великогабаритні деталі, для яких важко реалізувати механічну вібрацію під час
     наплавлення, запропоновано наплавляти ПД 80Х20Р3Т, додатково легованим
     1 мас. % порошку ПАМ. Внаслідок цього довговічність наплавленого металу за
     ударних навантажень зросла у 1,5 рази порівняно з шаром, отриманим з ПД базового
     складу.
         Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі основні наукові
     результати, положення та висновки отримані автором особисто. Постановка завдання
     та обговорення результатів досліджень виконувались разом з науковим керівником і
     співавторами публікацій. У публікаціях, написаних у співавторстві, здобувачеві
     належать: дослідження впливу структурно-фазової неоднорідності на зносостійкість
     наплавленого металу із ПД 80Х20Р3Т [1]; виявлення впливу напряму вібрації та
     амплітуди коливання на диспергування структурних складових наплавленого металу
     із ПД Х10Р4Г2С [2, 3]; дослідження впливу додаткового легування магнієм шихти
     ПД Х5B3 на зносостійкість наплавленого металу [4]; визначення механізму
     руйнування металу, наплавленого із застосуванням вібрації, за абразивного та
     ударного зношування [5,6].

         Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися і
     обговорювалися на вітчизняних та міжнародних конференціях: Відкритих науково-
     технічних конференціях молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного
     інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України “Проблеми корозійно-механічного
     руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи – КМН-2013, КМН-2015”
     (Львів, 2013, 2015 рр.), Міжнародних конференціях “Проблеми корозії і
     протикорозійного захисту матеріалів – Корозія-2014, Корозія-2016” (Львів, 2014,
     2016 рр.), Міжнародній науково-технічній конференції “Теорія та практика
     раціонального    проектування,    виготовлення    і  експлуатації   машинобудівних
     конструкцій” (Львів, 2014 р.), ХII–ому Міжнародному симпозіумі українських
     інженерів–механіків МСУІМЛ–5 (Львів, 2015 р.), VIII–й Міжнародній конференції
     молодих учених та спеціалістів “Зварювання та споріднені технології” (Київ, 2015 р.)
         У повному обсязі робота доповідалася та обговорювалася на розширеному
     засіданні наукового семінару “Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні
     металів” Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України та
     розширеному засіданні кафедри зварювального виробництва та діагностики,
     відновлення    металоконструкцій     Національного     університету    “Львівська
     політехніка”.
         Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 13 статей (одна з них
     входить до науково метричної бази даних SCOPUS, п’ять статей у наукових журналах
     фахових видань України, інші праці міжнародних конференцій).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10