Page 3 - tmp
P. 3

1

                 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
     Актуальність теми. У багатьох галузях народного господарства (енергетика, хімічна,
     харчова та сільське господарство тощо) використовують устаткування, конструкційні
     елементи яких зношуються під дією абразивів. Це виводить їх з ладу та спричиняє
     заміну. Відомий спосіб продовження ресурсу устаткування шляхом наплавлення
     відновлювальних зносостійких шарів на зношені поверхні елементів з використанням
     порошкових дротів (ПД). У світовій практиці використовують ПД, до складу шихти
     яких входять дорогі складники (вольфрам, ніобій, молібден, ванадій). Наплавлені з їх
     допомогою шари ефективно захищають елементи устаткування від абразивного
     зношування за умов ударного навантаження. Проте, через високу вартість складників
     шихти цих дротів, суттєво підвищується вартість відновлених деталей. В Україні для
     відновлення зношених елементів наплавляють ПД системи Fe–Cr–B–C. Наплавлені
     шари мають задовільну зносостійкість та низьку собівартість. Високий вміст бору (до
     4 мас. %) у складі шихти ПД цієї системи сприяє виділенню у мікроструктурі
     наплавленого металу великих дендритних включень боридів. Проте, маючи
     голкоподібну морфологію, вони виконують роль концентраторів напружень, що
     полегшує розтріскування наплавленого металу за ударних навантажень. Подрібнення
     таких включень повинно сприяти підвищенню зносостійкості наплавленого металу і
     збільшенню його довговічності за дії ударних навантажень. Тому пошук шляхів їх
     подрібнення – актуальне завдання сучасного матеріалознавства. Це важливо і для
     наукового розуміння процесів формування структури наплавлених шарів, і для
     практичного застосування отриманих знань під час розроблення ефективних методів
     продовження ресурсу зношених елементів устаткування.
         Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
     робота пов’язана з напрямом наукових досліджень, що здійснюються на кафедрі
     зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій

     Національного університету «Львівська політехніка» та відділу фізико-хімічних
     методів протикорозійного захисту Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка
     НАН України. Зокрема теми “Встановлення закономірностей трансформації
     поверхневих шарів корозійнотривких сталей та композиційних матеріалів на
     нікелевій основі від фрикційного контакту в корозивних середовищах”
     № ДР 0116U004949 (виконавець), Підвищення надійності та подовження ресурсу
     обладнання нафтогазовидобувної, переробної та комунальної галузей за рахунок
     збільшення його опірності корозійно-механічному руйнуванню № ДР 0116U006340
     (виконавець).
         Мета роботи–підвищити зносостійкість наплавлених шарів з використанням
     економнолегованих ПД системи Fe–Cr–B–C шляхом подрібнення включень боридів в
     їх структурі під дією вібрації під час наплавлення та додавання до шихти ПД
     порошку алюміній–магнієвої лігатури (ПАМ), щоб продовжити довговічність нових
     та відновлених елементів устаткування (зокрема, обладнання ТЕС).
        Для досягнення поставленої мети слід вирішити такі завдання:
     1. Обґрунтувати вибір матеріалів для наплавлення та технологію наплавлення
     захисних шарів.
     2. Обґрунтувати вибір обладнання для забезпечення вібрації деталей під час
     наплавлення.
   1   2   3   4   5   6   7   8