Page 13 - tmp
P. 13

11

     (рис. 8, крива 2). Зі збільшенням амплітуди вібрації до 300 мкм середній розмір
     боридних включень зменшився до 5 мкм, що спричинено підвищення середнього
     значення мікротвердості до 870 HV (рис. 8, крива 3). Загалом мікротвердість металу,
     наплавленого ПД Х10Р3Г2С за горизонтальної вібрації підкладки, підвищилася у 1,5
     рази.
                                  Мікромеханічні      характеристики
                               наплавленого металу визначили методом
                               динамічного       індентування      та
                               склерометрії. Встановли, що модуль
                               Юнга    металу,   наплавленого     ПД
                               Х10Р3Г2С без вібрації, становив 271 ГПa.
                               У    металі,    наплавленому      за
                               горизонтальної вібрації амплітудою 300
                               мкм, він підвищився до 350 ГПа. Отже, за
       Рис. 9. Зміна мікротвердості металу,      цим показником механічні властивості
         наплавленого ПД 80Х20Р3Т без        наплавленого     металу    поліпшилися
         застосування вібрації (1) та з
       використанням під час наплавлення       (глибина     проникнення      індентора
      горизонтальної вібрації амплітудою 70 (2),    зменшилася на 15 %, а опір матеріалу
           200 (3) та 300 (4) мкм.        проникненню зріс на 20 % порівняно із
     металом, наплавленим без вібрації).
         Середнє значення мікротвердості металу, наплавленого ПД 80Х20Р3Т без
     вібрації, становило 700 HV (рис. 9). За використання горизонтальної вібрації
     амплітудою 300 мкм мікротвердість зросла до 930 НV. Водночас розкид значень за
     амплітуди 70 та 200 мкм залишився суттєвим (рис. 9). Однак горизонтальна вібрація
     амплітудою 300 мкм найсильніше знизила розкид значень мікротвердості, що
     пов’язали з максимальним диспергування структурних складових. Модуль Юнга

     металу, наплавленого цим ПД, зріс від 310 (без вібрації під час наплавлення) до 360
     ГПа (за горизонтальної вібрації амплітудою 300 мкм).
         Після додавання до шихти ПД базового складу порошку ПАМ  механічні
     характеристики наплавленого ним металу поліпшилися. При цьому середнє
     значення мікротвердості металу зросло від 700 до 850 HV, внаслідок утворення у
     його мікроструктурі значної кількість складно легованих нітридів з високою
     твердістю. Додавання ПАМ у шихту ПД впливає на структурно–фазовий стан
     наплавленого шару, підвищує напружень на стиску другого роду в наплавленому
     металі з 281 до 378 MПa, зумовлює подрібнення боридів (FeCr)B, FeCr B підвищує
                                                 2
     механічні характеристики наплавленого металу (на 15 % зріс модуль Юнга, а опір
     матеріалу проникненню індентора зріс на 19 %).
         У п’ятому розділі досліджено зносостійкість наплавленого металу за умов
     абразивного зношування та розкрито механізми виникнення пошкоджень у
     наплавлених шарах залежно від складу використаного ПД та технології
     наплавлення. Встановлено, що шари наплавлені в умовах механічної вібрації мають
     підвищену    абразивну    зносостійкість.    Зокрима,    абразивна   зносостійкість
     наплавленого шару закріпленим абразивом зросла в 2,5 рази, а незакріпленим в 2,3
     рази, в умовах циклічного ударного навантаження в 2,8 рази. Підвищення
     зносостійкості шарів наплавлених в умовах механічної вібрації зумовлено суттєвим
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18