Page 12 - tmp
P. 12

10

         Виявили також вплив вібрації на перерозподіл фаз у структурі наплавлених
     шарів. У металі, наплавленому без вібрації ПД Х10Р3Г2С, де середній розмір
     боридних     включень     175   мкм,    співвідношення      фаз    становило:
     (FeСr)B/(FeСr) B–4/1.     Внаслідок    диспергування    боридних    включень    (за
              2
     горизонтальної вібрації підкладки під час наплавлення) співвідношення фаз
     змінилося. Зокрема, за досягнення середнього розміру боридів 10 мкм вміст фази
     FeCr B у структурі наплавленого металу збільшився, а співвідношення фаз стало
        2
     (FeСr)B/(FeСr) B–2,5/4, а за досягнення максимального диспергування, коли
              2
     середній розмір фази FeCr B становив 5 мкм, співвідношення фаз змінилося
                       2
     (FeСr)B/(FeСr) B–1/5 (рис. 7 а).
              2
         У структурі металу, наплавленого ПД 80Х20Р3Т, відбулось диспергування
     боридних включень, а також, перерозподіл фаз внаслідок впливу вібрації під час
     наплавлення (рис 7 б). У вихідній структурі, де середній розмір боридних включень
     становив 70 мкм співвідношення фаз таке: (FeСr)B/(FeСr) B – 3/1. За максимального
                                        2
     подрібнення боридних включень (їх середній розмір 5 мкм) вміст твердої фази
     (FeCr)B зменшився, а пластичної фази (FeCr) B збільшився (FeСr)B/(FeСr) B–1/5.
                                                  2
                                2
         Перерозподіл фаз у структурі наплавленого металу за використання вібрації
     зумовлений збільшенням кількості центрів кристалізації. Під час кристалізації
     розплаву без вібрації центрів кристалізації небагато, тому є умови для утворення, в
     першу чергу, боридних включень (FeCr)B, що виростають до великих розмірів. При
     цьому матриця збіднюється хромом. Вміст хрому у боридних включеннях (FeCr)B
     досягає 18, а бору 10 мас. %, і в матриці зменшується до 4 мас. %. Під час
     кристалізації за дії вібрації новоутворені кристали першого роду внаслідок
     кавітаційного впливу руйнуються, утворюючи велику кількість нових центрів
     кристалізації. Це сприяє формуванню, в першу чергу, боридів з нижчим вмістом
     бору, зокрема (FeCr) B. Для утворення таких боридів потрібно менше хрому та бору
                 2
     (хрому 9, а бору 6 мас. %), що зумовлює їх більшу кількість (рис.7).
         Четвертий розділ присвячений дослідженню механічних характеристик
     металу, наплавленого ПД базового складу, під час накладання горизонтальної
     механічної вібрації та додавання до його шихти порошку ПАМ.
                               Вплив вібрації на мікротвердість металу,
                               наплавленого ПД Х10Р3Г2С, оцінили
                               поперек наплавлених валиків (рис. 8).
                               Середня     мікротвердість      металу,
                               наплавленого без вібрації, коли середній
                               розмір боридних фаз становив 175 мкм,
                               досягла ~600 HV (рис. 8, крива 1). Зі
                               зростанням амплітуди вібрації діаметр
                               боридних включень зменшується, що
      Рис. 8. Зміна мікротвердості HV поперек     зумовлює зростання мікротвердості.
        валиків металу, наплавленого ПД        Зокрема    за  горизонтальної    вібрації
      Х10Р3Г2С без (1) та з використанням під
      час горизонтальної вібрації амплітудою 70     підкладки амплітудою 70 мкм, коли
      (2) та 300 (3) мкм. L - віддаль від центру    середній розмір фаз 10 мкм, середнє
       гребеня валика A до центру зони його      значення мікротвердості наплавленого
       перекривання з суміжним валиком B.       металу,    зросло    до    ~790    HV
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17