Page 11 - tmp
P. 11

9

     Завдяки цьому виникають передумови для реакції окиснення магнію, розташованого
     в порожнинах шихти ПД, з утворенням дисперсних часточок оксиду магнію, які
     служать центрами кристалізації і росту кількості зерен з розплаву наплавленого
     металу. У металі, наплавленому ПД 80Х20Р3Т без додавання ПАМ, голкоподібні
     крупні бориди (FeCr)B та дрібні (FeCr) B розташовані на фоні аустенітної матриці.
                            2
                                  Порівняно мікроструктуру металу, наплавленого
                          ПД 80Х20Р3Т базового складу і з додаванням до
                          шихти порошку ПАМ, та встановлено, що
                          легування магнієм сприяє подрібненню боридів
                          та їх глобулізації (рис. 4 д, е).Спектральним
                          аналізом визначено, що після додавання до шихти
                          ПД    порошку     ПАМ    в   мікроструктурі
                          наплавленого металу переважали бориди типу
                          (FeСr) B. У металі, наплавленому ПД 80Х20Р3Т
                              2
                          базового складу, середній розмір боридів
                          становив 30…120 мкм, а в наплавленому ПД з

                          додаванням ПАМ їхній діаметр зменшився в
        Рис. 6. Мікроструктура та      середньому у 8 разів (рис. 5 б). Внаслідок
       поелементний склад металу,      додавання порошку ПАМ до шихти ПД 80Х20Р3Т
       наплавленого ПД 80Х20Р3Т з      у структурі наплавленого шару виділилися
       додаванням до його шихти
        2 мас. % порошку ПАМ.       дисперсні    (до 1 мкм)    включення    складно
                          легованих     нітридів.    Мікрорентгенівським
     спектральним аналізом встановлено склад включень у мікроструктурі металу,
     наплавленого ПД 80Х20Р3Т з додаванням до його шихти 2 мас. % порошку ПАМ
     (рис. 6). Середній розмір включень 0,1…0,5 мкм. В їх складі виявили 8 мас. % Al та

     по 14 мас. % Ti та Cr.                 а                         б
        Рис. 7. Взаємозв’язок між фазовим складом С структурних складових і середніми
       значеннями їх розміру D в металі, наплавленому ПД Х10Р3Г2С (а) та ПД 80Х20Р3Т (б)
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16