Page 7 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 7

5

         5%-ий водний розчин соляної кислоти (хлоридна кислота х.ч.), яку широко
      застосовують у технологіях промивок від солевідкладення.
         Гравіметричні дослідження швидкості корозії проводились в статичному
      режимі за температур 20, 30, 40ºС 5% розчину HCl та 20, 40, 70ºС водогінної води.
         Для отримання інгібіторів використана рослинна сировина України: кора та
      стружка дуба, берези та сосни, а також листя чорного крупнолисткового чаю. Вміст
      таніну в екстрактах визначали титрометричним методом, що базується на окисненні
      танінів водним розчином перманганату калію, застосовуючи в якості індикатора
      індігосульфокислоту.
         Швидкість корозії K  визначали гравіметричним методом за формулою:
                       m
                                      2
      K = (m – m ) / S·τ (S – загальна площа зразка, см ; τ – час експозиції зразка в
       m
              2
           1
      корозивному середовищі, год). Розраховували глибинний показник П швидкості
      корозії, ступінь інгібіторного захисту Z та коефіцієнт гальмування γ.
         Енергію    активації    E    розраховували     з   рівняння    Арреніуса:
                         act
      E = [2,303∙R∙T ∙T lg (K / K )] / (T – T ), де T , T  – абсолютні температури
                     2
       act
                 2
                1
                                    1
                                       2
                              1
                        1
                           2
      корозивного середовища.
                                         '
         Ступінь заповнення поверхні сталі інгібітором θ визначали, базуючись на
                               '
      адсорбційній моделі Хрістова і Попова: θ = Z = (K – K / K ).
                                          m
                                        i
                                     m
         Електрохімічні     дослідження    проводили    потенціостатом     IP-Pro   за
      трьохелектродною схемою: робочий електрод – циліндричний сталевий зразок,
      запресований у фторопласт, електрод порівняння – насичений хлорид-срібний та
      допоміжний електрод – платиновий. Розгортка потенціалу становила 1 мВ/с.
      Густину струму корозії і , константи Тафеля катодної b  та анодної b  реакцій
                                           c
                                                    а
                      cor
      визначали графоаналітичним методом.
         Поляризаційний опір R  визначали таким чином: R  = 2,3 b ∙b /(b + b ).
                                                   a
                         p
                                            p
                                                  c
                                                        a
                                                      c
      Зміщення адсорбційного потенціалу ΔΨ  розраховували з рівняння Антропова:
                                1
      ΔΨ = ΔE/[1 – b ∙b /(b +b )∙b ], де ΔE – зміщення потенціалу корозії в присутності
                     a
                       0
        1
                 a
                c
                    c
      інгібітору, b  = 2,3∙R∙T / F = 0,059, де R – універсальна газова стала, F – стала

              0
      Фарадея.
         Адсорбційні властивості інгібіторів вивчали імпедансометричним вивченням
      концентраційних залежностей та на потенціостаті-аналізаторі частотного відклику
      Gial AC, аналізуючи часові залежності отриманих годографів, а також за
      вимірюванням крайового кута змочування (метод проектування краплі на екран) і
      поверхневого натягу (сталагмометричний метод).
         Перетворення бікарбонату кальцію у карбонат при гідродинамічному
      збудженні гетерофазної системи та визначення кількості відкладеного карбонату
      кальцію проводили в установці з інтенсивним перемішуванням рідкої фази
      турбінною мішалкою, виконаною за принципом електроцентробіжної помпи типу
      ЕЦН-5-130-650.
         Термодинамічну роботу адгезії розраховували за об’єднаним рівнянням Дюпре-
      Юнга.
         Багатоциклову корозійно-втомну міцність сталі досліджували чистим
      обертовим згином циліндричних зразків діаметром робочої частини 5 мм на
                                                    7
      машинах ІМА–5 зі симетричним циклом навантаження. База випроб 5∙10  циклів,
      частота циклів навантаження – 50 Гц.
         Вивчали кінетику росту втомної тріщини на балкових зразках розміром
      10×20×150 мм із боковим надрізом циклічним навантаженням частотою 1 Гц чистим
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12