Page 6 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 6

4

    концентрації інгібітору на крайові кути змочування на пластично деформованій
    поверхні сталі [12]; дослідження ефекту післядії інгібітору та його вплив на
    швидкість та повноту розчинення карбонату кальцію в соляній кислоті [13];
    реалізація експериментів та узагальнення одержаних даних [1, 12].
      Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи
    доповідали на: XI, XII та XIII Міжнародних конференціях «Проблеми корозії та
    протикорозійного захисту матеріалів» (Львів, 2012, 2014 та 2016 рр.), XXIII та XXIV
    відкритих науково-технічних конференціях молодих науковців і спеціалістів
    Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України (2013 та 2015 рр.),
    VIII міжнародній конференції молодих учених та спеціалістів «Зварювання та
    споріднені технології» (Київ, 2015 р.), IV міжнародній науково-технічній
    конференції «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його
    діагностики і прогнозування» (Тернопіль, 2015 р.).

      Публікації. За матеріалами проведених досліджень опубліковано 13 праць: 9
    статей у фахових виданнях, 3 з яких включено до наукометричної бази Scopus; 4 – у
    матеріалах та тезах конференцій.

      Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5
    розділів, висновків, списку використаних джерел (185 найменувань), викладена на
    116 сторінках друкованого тексту, містить 45 рисунків, 16 таблиць та 3 додатки.


                     ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
      У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, сформульовано мету і завдання
    роботи, представлено її наукову новизну і практичну цінність, особистий внесок
    здобувача і апробацію результатів.

      У першому розділі представлено обґрунтування вибору напрямку і постановку
    задач дослідження, наведено результати критичного аналізу науково-технічної
    літератури за тематикою інгібіторного захисту. Розглянуто особливості поведінки
    сталі матеріалу теплообмінного обладнання в умовах сумісної дії механічних
    навантажень та корозивних середовищ. Акцентована увага на токсикологічних
    показниках якості інгібіторів, які традиційно використовують для зниження
    корозійної активності води у водооборотних системах та кислот при промивках
    таких систем. Оцінено стан забезпечення промисловості ефективними, екологічно
    безпечними інгібіторами на основі продуктів переробки рослинної сировини.
    Зокрема, зауважено недостатність уваги в Україні до цієї проблеми. З’ясовано, що
    розроблені в останні роки інгібітори на основі сировини рослинного походження є
    ефективними у протикорозійному захисті матеріалів і безпечними з екологічної
    точки зору, але не позбавлені певних недоліків. На вирішення цих актуальних
    завдань і була спрямована дана робота.
      У другому розділі подано характеристику методів досліджень. Основні
    дослідження протикорозійної активності розроблених інгібіторів проведено на
    вуглецевих сталях 20 і 35, які широко застосовують при виготовлені теплообмінного
    обладнання.
      Корозивними середовищами слугували:
       водогінна вода міста Львова (pH – 6,8; загальна твердість – 5,9 мг-екв/л;
    Ферум загальний – 0,4 мг/л);
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11