Page 5 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 5

3

        3. Вперше розроблені нові синергічні композиції на основі екстракту дуба з
      органічним    (L– –аміно– –меркаптопропіонова        кислота)   та   неорганічним
      (високомодульний силікат [mNa O∙nSiO ∙5H O]) синергістами. Встановлено, що у
                          2
                                  2
                               2
      водогінній воді синергічні композиції, як і екстракт, є інгібіторами змішаної дії, які
      за рахунок утворення хемосорбційних плівок істотно підвищують енергію активації
      корозійного процесу.
        4. Визначено, що енергія активації корозійного процесу зростає під впливом
      інгібіторів і в кислому середовищі, що пов’язано з виникненням додаткового
      потенціального бар’єру, внаслідок хемосорбції складових інгібітору.
        5. Встановлено, що адсорбція екстрактів на поверхні сталі в 5% HCl задовільно
      описується ізотермою Ленгмюра. Розраховані значення адсорбційного Ψ -
                                                         1
      потенціалу підтверджують хімічну природу адсорбції складових інгібітору.
        6. Встановлено, що термодинамічна робота адгезії інгібованих розчинів зростає
      зі збільшенням ступеня деформації зразків, що є результатом домінуючої адсорбції
      органічної складової інгібітору.
        7. Показано, що інгібування водного середовища екстрактом дуба істотно
      підвищує багатоциклову корозійну втому вуглецевої сталі, при цьому механізм
      зародження короткої тріщини змінюється від міжзеренного в неінгібованій воді до
      крізьзеренного, що пов'язано з утворенням танатних комплексів на ювенільних
      поверхнях.
                                        3
        8. Виявлено, що екстракт дуба в концентрації 2 г/дм не тільки усуває корозійний
      вплив середовища на низькочастотний втомний ріст тріщини у вуглецевій сталі, але
      й зумовлює у діапазоні середніх швидкостей росту тріщини кінетику руйнування
      істотно нижчу, ніж на повітрі.

         Практичне значення одержаних результатів. Запропонований простий та
      екологічно безпечний метод синтезу інгібіторів з відходів деревообробної
      промисловості, що базується на екстракції діючих речовин вихідної сировини
      водно-спиртовим розчином. Встановлено, що екстракти з відходів перероблення
      дуба (стружка, кора) та синергічні композиції на їх основі є інгібіторами корозії
      вуглецевих сталей не лише в нейтральних, але і в кислих середовищах.
         Розроблений технологічний регламент на синтез синергічної композиції ТИС–4
      на основі відходів перероблення дубової сировини. Отриманий продукт пройшов
      дослідно-промислову перевірку в умовах кислотно-інгібіторного очищення
      технологічного обладнання від солевідкладень і продуктів корозії та впроваджений
      на Рожищенській філії ТзОВ «Терра Фуд» (Волинська область) та на ТзОВ «Інтер
      Фуд» (м. Тульчин, Вінницька область).
         Особистий внесок здобувача. Основні експериментальні дані та узагальнення,
      що становлять суть дисертації, отримані та сформульовані автором самостійно. У
      публікаціях, написаних у співавторстві, здобувачеві належить: розроблення
      ефективної методики синтезу інгібіторів на основі екстрактів дубової кори [2];
      порівняння захисних властивостей природнього та синтетичного танінів та
      проведення поляризаційних досліджень інгібіторів [4]; вплив високомодульних
      силікатів на електрохімічні властивості сталі 20 у нейтральних середовищах [5];
      імпедансометричні дослідження плівок, утворених внаслідок адсорбції на поверхні
      сталі екстрактів з кори та стружки дуба та композицій на їх основі [6]; особливості
      корозійно-втомного руйнування сталі 35 у інгібованій воді [9, 11]; оцінка впливу
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10