Page 3 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 3

1

                    ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

         Актуальність роботи. Використання закритих водооборотних циклів у
      системах теплообміну слугує дієвим способом зниження втрат води. Однак при
      цьому зростає солевміст теплоносія, що посилює процеси корозії та
      солевідкладення, які часто супроводжуються ще й корозійно-механічним
      руйнуванням відповідальних вузлів теплообмінних систем. З іншого боку,
      знижується їх ефективність через погіршення умов тепловіддачі, що веде до
      зниження продуктивності та якості виробництва, а внаслідок руйнування
      обладнання завдаються додаткові матеріальні та екологічні збитки.
         Одним з найпростіших в інженерному плані та економічно ефективних
      способів вирішення сукупності цих проблем є застосування технологій інгібіторного
      захисту. Але у зв’язку з різким загостренням екологічної ситуації в промислових
      зонах зросли вимоги і до екологічної безпечності інгібіторів, що загалом відповідає
      світовим тенденціям розвитку інгібіторної тематики. Саме тому посилену увагу
      привертають так звані «green inhibitors» – інгібітори, сприятливі щодо
      навколишнього середовища сполуки та композиції, отримані в основному з
      рослинної сировини. У цьому напрямку зазначимо внесок зарубіжних вчених –
      R. B. Raja, S. M. Saleh, Н. І. Подобаєва та вітчизняних науковців: О. Е. Чигиринець,
      О. І. Сизої, З. В. Слободян, Г. П. Тищенко та ін. Такі інгібітори не мають взагалі або
      мають незначний негативний вплив на довкілля, є немутагенними та
      неканцерогенними продуктами, складники яких швидко руйнуються в результаті
      діяльності живих організмів (біодеградують).
         Теплоенергетичне обладнання, в якому використовують неінгібовану воду,
      періодично потребує очищення від солевідкладень та продуктів корозії, для чого
      використовують кислі водні розчини з обов’язковим застосуванням інгібіторів.
      Звідси до інгібіторів водооборотних систем ставиться вимога поєднання
      ефективності у захисті від корозії не тільки у нейтральних, але і в кислих
      середовищах. Тому актуальною задачею сьогодення є створення недорогих,
      екологічно безпечних як на стадії виробництва, так і застосування, ефективних
      інгібіторів корозії вуглецевих сталей в кислих та нейтральних середовищах.

         Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
      виконувалась у відділі діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів Фізико-
      механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України, де здобувач був виконавцем
      таких   бюджетних    науково-дослідних     робіт   НАН України:     НД   13–3.43
      «Закономірності впливу експлуатаційних та корозійних чинників на деградацію
      структури і характеристики опору крихкому руйнуванню конструкційних сталей»
      (2012–2014 рр., № держреєстрації 01122U002788); НД ІІІ–110–15 «Розроблення
      науково-методичних підходів до консервативного оцінювання корозійно-водневої
      деградації конструкційних сталей за їх характеристиками опору крихкому
      руйнуванню» (2015–2017 рр., № держреєстрації 0115U000119); проекту
      «Розроблення технології синтезу та випуск дослідної партії інгібіторів корозії та
      солевідкладення на основі переробки відходів деревообробної промисловості та їх
      впровадження для підвищення довговічності теплоенергетичного обладнання»
      (№ держреєстрації 01154004010) комплексної програми наукових досліджень
      НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій» («Ресурс»), а
      також госпдоговорів: № 1267 «Розроблення технології інгібіторного захисту
   1   2   3   4   5   6   7   8