Page 14 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 14

12

    здатності інгібіторів внаслідок доповнення захисної дії екстракту неорганічними та
    органічними синергістами (табл. 4).
      Крім енергетичного Ψ -ефекту, гальмування корозії додатково може бути
                     1
    результатом зміни константи швидкості процесу внаслідок зміни енергії активації
                                    3
    E . У присутності екстрактів в концентрації 0,8 г/дм енергія активації зростає, що
    act
    пов’язано із виникненням додаткового потенціального бар’єру, який створюється
    адсорбованими частинками на шляху переносу заряду.

      Таблиця 4. Електрохімічні характеристики сталі 20 у 5%-ому розчині HCl в
    присутності інгібіторів
                                 Константи           E act,
      Інгібований     C,  -E cor,  ΔΨ 1   i cor,  Тафеля, мВ    R p,     кДж/
                                           .
                                            2
                 3
                               2
       5% HCl     г/дм   мВ    мВ   мА/см            Ом см
                                  b c   b a        моль∙град
                              -2
     Без інгібітору    –   463    –   2 10    48   69   65,1     55,6
                              -3
    Екстрактом дуба    0,8   459   12   8 10    70   93   91,9     74,0
                              -3
    Екстрактом чаю    0,8   455   54   6 10    110   96   117,9     85,5
                              -3
       ТИС-3      0,8   453   14   6∙10    75   98   97,7      –
                              -3
       ТИС-4      0,8   450   55   2∙10    80   102   103,1      –

      Чутливість швидкості корозії сталі 20 до температурного впливу в
    дослідженому діапазоні (20º…40ºC) в інгібованих розчинах 5%-ої HCl є невисока
    (рис. 8) на відміну від фонового електроліту, що може бути результатом
    стабільності захисних властивостей утвореного адсорбційного шару. Зазначимо, що
    згідно теорії процесів на неоднорідних поверхнях, енергія активації лінійно
                          '
    залежить від ступеня заповнення θ поверхні сталі інгібітором. З іншого боку,
                                                   '
             '
    відповідність θ ступеню захисту Z дала можливість побудувати залежність θ–lg C,
                                                 '
    базуючись на залежності Z–lg C (рис. 9). Прямолінійність залежності θ–lg C дає
    підставу вважати, що адсорбція обох екстрактів на сталі описується ізотермою
           '
    Ленгмюра θ = b∙c / (1+ b∙c), де b – константа. Ця закономірність реалізується, коли
    зменшення енергії адсорбції компенсується силами притягання між адсорбованими
    молекулами на неоднорідній поверхні.
    Рис. 8. Температурні залежності швидкості       Рис. 9. Залежність ступеня заповнення
      корозії сталі 20 K m в 5% р-ні HCl (1) та      поверхні θ' сталі 20 від концентрації С
       кислотному розчині, інгібованому        інгібіторів у 5% р-ні HCl: 1 – екстракт дуба;
       екстрактами дуба (2) та чаю (3).              2 – екстракт чаю.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19