Page 13 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 13

11

         Під впливом екстрактів стаціонарний потенціал E  сталі зміщується в бік
                                         st
                                                         3
      від'ємніших значень, причому збільшення концентрації екстракту з 0,2 до 0,8 г/дм
      майже не змінює величини E .
                        st
         Струми корозії сталі 20 в інгібованій 5%-ій HCl зменшуються в 2,5–3,9 рази,
      константи Тафеля зростають, збільшується в 1,5–2 рази поляризаційний опір, тобто
      обидва екстракти є інгібіторами змішаної дії. Характер цих залежностей (рис. 6)
      підтверджує, що захисна дія екстрактів в кислих середовищах зумовлена
      хемосорбцією складової таніну на поверхні сталі.
         Електрохімічні показники швидкості корозії, відображаючи первинні стадії
      взаємодії інгібованого середовища з поверхнею сталі, виявляють певні відмінності в
      ефективності екстрактів дуба та чаю. Однак триваліший контакт призводить до
      формування стабільного адсорбційного шару, що в кінцевому результаті і вирівнює
                                       3
      ефективність обох екстрактів за концентрації 0,8 г/дм . Додатковим підтвердженням
      хемосорбційної природи їх захисної дії є розраховані значення адсорбційного Ψ -
                                                         1
      потенціалу.
                                                 3
         Синергічні композиції ТИС–3 та ТИС–4 за концентрації 0,8 г/дм в 5%-ій HCl
      зсувають розрахований із поляризаційних кривих потенціал корозії Е сталі 20 в бік
                                                cor
      додатніх значень порівняно із стаціонарним потенціалом сталі в неінгібованому
      кислотному розчині на 10–13 мВ та на 6–9 мВ порівняно з екстрактом дуба
            3
      (0,8 г/дм ). Струм корозії при цьому зменшується в 3,3 рази (ТИС–3) та в 10 разів
      (ТИС–4) порівняно з 5%-им розчином HCl, та в 1,3 рази і 4 рази порівняно з
      екстрактом дуба.

         10 1                        10 1


                                   10 -1 i, мА/см 2 0
         10 0
         А/см 2                       10

         i , м 10 -1                    10 -2            1


                  1     3           10 -3            2
         10 -2            2                         3

                                   10 -4
           -520    -480    -440   E, мВ          -510   -480  -450   -420
                            -400
                                                    E, мВ

         Рис. 6. Поляризаційні криві сталі 20 у       Рис. 7. Поляризаційні криві сталі 20 у
        5%-ій HCl (1)та у кислотному розчині,        5 %-ій HCl (1) та у кислотному розчині,
      інгібованому екстрактами дуба (2) і екстракті      інгібованому ТИС–3 (2) і ТИС–4 (3) в
          чаю (3) в концентрації 0,8 г/дм .            концентрації 0,8 г/дм .
                           3
                                                  3

         Константи Тафеля суттєво збільшуються, вказуючи про утруднення обох
      електродних реакцій, як під впливом екстракту дуба, так і тим більше, під впливом
      обох   синергічних    композицій.    Зростання    адсорбційного    потенціалу    та
      поляризаційного опору свідчить про хемосорбційну природу захисної дії екстракту
      дуба та обох синергічних композицій.
         Отримані характеристики електрохімічних процесів на сталі 20 в 5%-ій HCl в
      присутності ТИС–3 та ТИС–4 (табл. 4, рис. 7) вказують на посилення адсорбційної
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18