Page 11 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 11

9

      присутності цього інгібітору. Його особливістю, як колоїдної системи, є специфічна
      взаємодія з поверхнею сталі, в результаті чого спостерігається безперервне
      зменшення з ростом концентрації інгібітору активної частини поверхні сталі. Таким
      чином, екологічно безпечний високомодульний силікат може бути індивідуальним
      інгібітором вуглецевих сталей у водних середовищах, однак за високих
                 -2
      концентрацій (10 М).
                                                         3
         Ефективність складників АЯК та АМПК дослідили за їх концентрації 0,2 г/дм
      та 6 год випроб, виявлені помірні захисні властивості, ступінь захисту становила
      відповідно 49 та 85 %.
         В результаті на основі екстракту дубової стружки розроблено чотири синергічні
      інгібіторні композиції типу ТИС: ТИС–1, ТИС–2 з різними концентраціями
      силікату; ТИС–3 із L– –аміно– –меркаптопропіоновою кислотою; ТИС–4 із обома
      складниками;
         Розраховані показники синергізму S (табл. 3) підтверджують наявність
      взаємопідсилення інгібувальної дії окремих складників у всіх композиціях типу
      ТИС. Однак найефективнішою в гальмуванні корозії виявилася композиція ТИС–4,
      причому її захисні властивості майже не змінюються в дослідженому часовому
      діапазоні (6…168 год) випроб.

                                                     о
         Таблиця 3. Показники синергізму S в інгібіторних композиціях типу ТИС (t = 22 С,
                  3
      τ = 6 год, C = 0,8 г/дм )
       Середовище Вода Екстракт дуба Силікат АМПК ТИС-1 ТИС-2 ТИС-3 ТИС-4
       Швидкість
             5
       корозії K∙10 ,  3,1     1,6      0,82   0,44   0,13   0,21   0,07   0,07
          2
        г/см ∙год
          S      –      –       –     –    2,02   3,24   3,26   3,68

         Механізми захисної дії запропонованих композицій дещо різняться між собою.
      Так, стаціонарний потенціал сталі 20 в присутності композиції з неорганічним
      складником ТИС–1 зміщується в бік позитивніших значень порівняно з водою та
      самим екстрактом, а в присутності композиції з органічним складником ТИС–3 або
      ТИС–4 – в бік від'ємніших значень. Це означає, що органічний складник підсилює
      катодну дію самого екстракту. Струми корозії при цьому зменшуються в 3,0–
      3,2 рази, граничні дифузійні струми на 25–30%, а константи Тафеля зростають на
      25…35 мВ. У присутності ТИС–4 спостерігається і більше гальмування анодної
      реакції. Тобто розроблені композиції, як і екстракт дуба, є інгібіторами змішаної дії.
         Розраховані з температурних залежностей швидкостей корозії (25…40ºС)
      значення енергії активації Е становлять відповідно: у воді – 3500 Дж/моль∙град; в
                        асt
                   3
                                             3
      присутності 0,8 г/дм екстракту – 9170 Дж/моль∙град, 0,8 г/дм інгібітора ТИС–4 –
      11700 Дж/моль∙град. Таким чином, утворені хемосорбційні захисні плівки інгібітору
      підвищують енергію активації процесу корозії, сповільнюючи тим самим її
      швидкість.
         Важливою характеристикою інгібітору, здатного впливати на відкладення
      солей твердості, є ефективна константа k бікарбонат–карбонатного перетворення:
                               eff
                        Ca(HCO ) →CaCO + CO + H O.
                                          2
                                       2
                                   3
                             3 2
                                         3
         Інгібітор ТИС–4 за низьких концентрацій (< 0,3 г/дм ) незначно змінює k , а за
                                                      eff
                    3
      концентрації 0,6 г/дм  швидкість такого перетворення знижується в ~ 1,2 рази.
      Кількість солевідкладень на поверхні турбінної мішалки за низьких концентрацій
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16