Page 8 - Avtoreferat
P. 8

6

      ( а = 0,2 0,2 = 70 МПа) зразки не зруйнувалися впродовж базового часу випробувань
      за середнього напруження 160 МПа (рис. 2б, крива 2).
          Корозійнотривка феритно-аустенітна сталь 12Х21Н5Т (рис. 3) характеризуєть-
      ся високою тривкістю до сірководневого КР:  пор = 450 МПа ( пор/ 0,2 = 0,8). Під дією
      асиметричних циклічних навантажень з амплітудою  а= 0,2 0,2 = 98 МПа її
      довговічність за середнього напруження циклу, рівного пороговому при КР,
      зменшилася в ~1,5 рази (рис. 3). За такої амплітуди зразки не зруйнувалися
      впродовж базового часу випробувань за значень σ R = 320 МПа, що в ~1,4 раз нижче
      від порогового напруження під час КР. Зі збільшенням амплітуди навантажень у 1,7
      рази (σ m = 450 МПа) довговічність зразків знизилась у ~70 разів.


                     а                       б
           Рис. 2. Вплив статичних (1) та асиметричних циклічних (2, 3) навантажень
            на довговічність сталей 30ХМА (а) та 17Г1СУ (б) у розчині NACE:
                          2 -  а = 0,2  0,2 ; 3 - 0,1  0,2.                                    Рис. 3. Вплив статичних (1) та
                                    асиметричних циклічних (2, 3)
                                  навантажень на довговічність сталі
                                    12Х21Н5Т у розчині NACE:
                                    2 а = 98 МПа; 3 –167 МПа.


          Результати випробувань сталей на малоциклову втому за чистого згину з
      обертанням свідчать, що у розчині NACE границя КВ сталі 30ХМА знижується в
      ~2,6 рази, сталі 20 – в ~1,4 рази, а сталі17Г1СУ – в ~2,5 рази проти витривалості у
      повітрі. Сталь 12Х21Н5Т менш схильна до малоциклової корозійної втоми, ніж
      сталь 30ХМА, але більше, ніж сталь 20 – її границя КВ у розчині NACE в ~1,9 рази
      нижча, ніж у повітрі. Отже, високий опір сталі сірководневому КР під напруженням
      не означає такого ж її опору малоцикловій КВ.
          Досліджено тріщиностійкість сталей 20 і 30ХМА за статичних та повторно-
      статичних навантажень, які істотно відрізняються опором руйнуванню за сумісної
      дії статичних і циклічних навантажень.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13