Page 6 - Avtoreferat
P. 6

4

      корозії та протикорозійного захисту матеріалів” (Львів, 2014), першій міжнародній на-
      уково-технічній конференції-виставці «Повышение надежности и долговечности обор-
      удования нефтегазовой и химической промышлености» (Бердянск, 2013), XV науковій
      конференції «Львівські хімічні читання – 2015». (Львів, 2015), науковій конференції
      “Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво” (Харків, 2015).
          Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 17 наукових
      публікаціях, з них 6 у наукових фахових виданнях, 2 патентах України та 9 у
      збірниках матеріалів конференцій.
          Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів,
      загальних висновків, списку літератури (125 найменувань) та додатку. Загальний
      обсяг – 113 сторінок друкованого тексту, в тому числі 75 рисунків, 6 таблиць.

                      ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

          У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми досліджень, показано
      зв'язок роботи з науковими темами, сформульовано мету та задачі роботи, зазначено
      її наукову новизну та практичну значущість.
          У першому розділі проаналізовано та узагальнено літературні дані про вплив
      умов навантаження та середовища на корозійно-механічну тривкість матеріалів.
      Роль асиметрії циклів у руйнуванні сталей у корозивних середовищах. Подано огляд
      досліджень та результатів корозійно-втомних випробувань сталей та їх ЗЗ у
      сірководневих середовищах. Розглянуто методики визначення кількості абсорбова-
      ного металами водню. На основі цього сформульовано завдання досліджень та
      напрямки їх розв’язання.
          У другому розділі наведена характеристика матеріалів, описано обладнання
      та методики виконання експерименту.
          Досліджували трубні сталі 20, 30ХМА, 17Г1СУ та 12Х21Н5Т і ЗЗ сталі
      17Г1СУ, виконані електродом УОНИИ-13/55Р.
          Випробувальні середовища – стандартний розчин NACE (5% NaCl + 0,5%
      CH 3COOH + H 2S (нас.), рН 34); 5% NaCl + 0,5% CH 3COOH + Аr, рН 2,7; 5% NaCl
      + 0,5% CH 3COOH + повітря, рН 2,7; 5% NaCl + H 2S (нас.), рН 4,0; Н 2О (дист.) + H 2S
      (нас.), рН 4,0; 0,5% CH 3COOH + H 2S (нас.), рН 2,7; t = 223 С.
          Схильність сталей і сплавів до КР визначали згідно з вимогами стандарту
      NACE TM0177-90 та методики МСКР-01-85: випробовували циліндричні зразки
      діаметром 6,4 мм під статичним одновісним навантаженням, встановлені у комірки з
      робочим розчином. База випробувань 720 год. Довговічність сталей за сумісної дії
      статичних і циклічних навантажень вивчали за частоти f = 0,5 Гц на модернізованій
      установці типу УМСР-6/5 та в розробленій нами універсальній комірці для дослід-
      жень КР під напруженням металів у корозивних середовищах. Опір сталей мало-
      цикловій корозійній втомі вивчали на круглих зразках з діаметром робочої частини
      5 мм на базі 200 тис. циклів. Випробовували на установці ІМА-5, за чистого згину з
      обертанням частотою навантаження 1 Гц у повітрі та стандартному сірководневому
      розчині NACE. Швидкість корозії розраховували гравіметричним методом.
          Корозійну статичну тріщиностійкість сталей визначали на балкових зразках зі
      заздалегідь наведеною втомною тріщиною, які навантажували консольним згином
      на установках ДПІ-1 за бази випробувань 720 год. За повторно-статичного
      навантаження за прямокутним циклом зразки розвантажували на 1 год на добу.
          Концентрацію абсорбованого сталями водню визначали методом вакуумної
      екстракції за температур 200 (С Н200) та 800С (С Н800) на установці з рідинним
      дифманометром, заповненим дибутилфталатом.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11