Page 5 - Avtoreferat
P. 5

3

      та 30ХМА у більшій мірі визначає концентрація дифузійно-рухливого водню, а за
      циклічних – кількість водню з вищою температурою десорбції.
          Високий опір сталей сірководневому корозійному розтріскуванню не гарантує
      їх витривалості у насичених сірководневих середовищах за сумісної дії статичних і
      циклічних навантажень.
          На прикладі сталей 20, 30ХМА та 12Х21Н5Т показано, що зі зростанням
      амплітуди асиметричних циклів довговічність зразків знижується істотніше, ніж зі
      зростанням їх середніх напружень.
          Практичне значення одержаних результатів. Встановлено, що для сталі
      30ХМА з високим опором корозійному розтріскуванню та чутливістю до корозійно-
      втомного руйнування в розчині NАСЕ асиметричні циклічні навантаження з
      амплітудою  ≤ 0,1 0,2 практично не впливають на величину порогових напружень
      за статичних навантажень. За вищих амплітуд циклічних навантажень витривалість
      сталі різко знижується і використовувати її для нафтогазовидобувного обладнання
      за наявності сірководню недоцільно.
         Визначено порогові коефіцієнти інтенсивності напружень у стандартному сір-
      ководневому розчині NАСЕ, які за статичних і повторно-статичних навантажень для
                             ½
      сталі 30ХМА становлять 43,6 МПа·м , а для сталі 20 відрізняються незначно і дорів-
      нюють 33,5 та 30,5 МПа·м відповідно. Ці значення практично задовільняють прийняті
                      ½
      в інженерній практиці критерії використання сталей у сірководневих середовищах.
          Виявили, що пори у ЗЗ сталі 17Г1СУ, виконаному електродом УОНИИ-
      13/55Р, сумарною площею ~15% від площі його перерізу, не впливають на його
      механічні властивості. Пори, лінійні розміри яких не перевищують допустимих
      згідно з ВСН 012-88, знижують опір сірководневому корозійному розтріскуванню на
      ~20% і є неприпустимі за наявності асиметричних циклічних навантажень за
      амплітуд  а ≥ 0,2 0,2.
          Одержані результати використані на ТОВ “Укрспецмаш“ під час
      конструювання та виготовлення ємнісної та теплообмінної апаратури для
      нафтопереробної та хімічної промисловості та НВ ДП УкрНДІ нафтопереробної
      промисловості “МАСМА“ для вибору матеріалів для технологічного обладнання
      процесів нафтопереробки та нафтовидобутку у середовищах з різним вмістом
      хлоридів, H 2S та рН. Зокрема, для переробки високосірчистих нафт західного
      регіону України (Коханівське та Орховицьке родовища).
          Особистий внесок здобувача. Основні результати та положення, які
      становлять суть дисертації, отримано автором самостійно. У публікаціях, написаних
      у співавторстві, здобувачеві належать: дослідження опору руйнуванню трубних
      сталей за асиметричних циклічних навантажень та аналіз отриманих результатів [3,
      9, 12-14]; вимірювання концентрації абсорбованого сталями водню [4, 15];
      встановлення корозійно-механічних характеристик трубних сталей [1, 10, 11];
      порівняльні дослідження швидкості корозії та наводнювання сталі 17Г1СУ у
      розчинах різної агресивності [5, 16].
          Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідались і
      обговорювались на: I науково-технічній конференції “Молодіжний електрохімічний
      форум” (Харків, 2008), міжнародній конференції “Механіка руйнування матеріалів і
      міцність конструкцій” (Львів, 2009, 2014), відкритій науково-технічній конференції
      молодих науковців і спеціалістів ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України ”Проблеми
      корозійно-механічного руйнування. Інженерія поверхні” (Львів, 2009, 2015), міжна-
      родній науково-технічній конференції “Технологія-2012” (Сєвєродонецьк, 2012),
      науковій конференції “Теорія та практика раціон. проектування, вигот. і експлуатації
      машинобудівних конструкцій” (Львів, 2012), ХІІ міжнародній конференції “Проблеми
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10