Page 4 - Avtoreferat
P. 4

2

      сірководневих середовищах.
          2. Дослідити опір сталей 20, 30ХМА, 17Г1СУ та 12Х21Н5Т, які
      використовують у нафтогазовидобувній промисловості, корозійно-механічному
      руйнуванню за статичних та симетричних і асиметричних циклічних навантажень у
      сірководневому розчині NАСЕ.
          3. Встановити опір зварних з'єднань сталі 17Г1СУ корозійному
      розтріскуванню та корозійній втомі у стандартному сірководневому розчині NАСЕ.
          4. Вивчити вплив сірководню на швидкість корозії та наводнювання сталі
      17Г1СУ у хлорид- та ацетатвмісних водних середовищах.
          5. Оцінити вплив статичних та симетричних і асиметричних циклічних
      навантажень на наводнювання сталей 20, 30ХМА, 17Г1СУ та 12Х21Н5Т у
      стандартному сірководневому розчині NACE.
          6. Визначити відповідальні чинники за корозійно-механічне руйнування
      трубних сталей за статичних та симетричних і асиметричних циклічних навантажень
      у сірководневих середовищах.
          Об’єкт дослідження: корозійно-механічне руйнування трубних сталей та їх
      зварних з’єднань у сірководневих середовищах.
          Предмет дослідження: закономірності впливу статичних та циклічних
      навантажень на наводнювання та опір корозійно-механічному руйнуванню трубних
      сталей у сірководневих середовищах.
          Методи дослідження. Опір сталей та їх ЗЗ корозійному розтріскуванню
      оцінювали    методом    статичного    одновісного    розтягування    стандартних
      циліндричних зразків. Статичну та повторно-статичну тріщиностійкість сталей
      вивчали на балкових зразках зі зазделегідь наведеною втомною тріщиною, які
      навантажували консольним згином на установках ДПІ-1. Для металографічних
      досліджень використовували сканівний електронний мікроскоп EVO-40XVP зі
      системою мікроаналізу INCA Energi 350 та оптичний Epiqant. Опір сталей
      малоцикловій КВ вивчали на машині ІМА-5 за частоти f = 1 Гц, а за сумісної дії
      статичних та циклічних навантажень – за f = 0,5 Гц. Кількість водню вимірювали
      методом вакуумної екстракції за температур 200 і 800 С. Швидкість корозії
      визначали гравіметричним методом.
          Наукова новизна одержаних результатів: Вперше виявлено, що ступінь
      наводнювання сталі 17Г1СУ у хлорид- та ацетатвмісних розчинах насичених
      сірководнем не залежить від їх рН та швидкості корозії, і концентрація
      абсорбованого водню в сталі досягає максимальних значень ~25…32 ppm Ме. В
      абсорбованому водні частка дифузійно-рухливого в ~2,2 - 3,5 рази більша, ніж
      водню з вищою температурою десорбції. За відсутності H 2S наводнювання сталі в
      хлорид- та ацетатвмісних розчинах у ~4 - 7 разів менше і частка дифузійно-
      рухливого водню складає всього ~30…40% від сумарного його вмісту.
          Корозійно-механічне руйнування сталей 20 та 30ХМА за статичних та
      симетричних і асиметричних циклічних навантажень протікає переважно внаслідок
      водневого окрихчення, а сталі 17Г1СУ – за сумісної дії корозійного та водневого
      факторів.
          Корозійно-механічне руйнування сталі 12Х21Н5Т за статичних навантажень
      відбувається за переважальної дії водневого чинника, а за асиметричних та
      симетричних циклічних – за сумісної дії корозійного та водневого.
          Вперше виявлено, що в хлоридно-ацетатних середовищах, насичених
      сірководнем, частка абсобованого водню від його загальної кількості, що виділився
      за рахунок корозії сталі 17Г1СУ упродовж 12…720 год, складає не більше 20%.
          Вперше встановлено, що схильність до корозійного розтріскування сталей 20
   1   2   3   4   5   6   7   8   9