Page 3 - Avtoreferat
P. 3

1

                  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

          Актуальність теми. У видобувному продукті більшості нафтогазових
      родовищ та воді Чорного моря, де експлуатуються морські платформи, присутній
      сірководень. Важливою передумовою забезпечення надійності та роботоздатності
      нафтогазовидобувного обладнання та споруд на морському шельфі є встановлення
      його впливу на корозійно-механічну тривкість металу, з якого воно виготовлене.
      Роботоздатність сталей та сплавів за таких умов визначають, переважно, в насиче-
      них H 2S розчинах за статичних навантажень. Однак бурові платформи та обладна-
      ння в умовах морського шельфу зазнають циклічних навантажень від удару хвиль,
      вібрації механізмів, дії вітру тощо, що може пришвидшити розвиток пошкоджень у
      металах. Роботоздатність сталей в сірководневих середовищах проаналізовано в
      працях: Г.В. Карпенка, І.І. Василенка, Р.К. Мелехова, О.І. Радкевича, І.С. Шпарбера,
      B. Graig, A.I. Keda, O. Vosikovsky та інших. Однак корозійно-втомне руйнування
      сталей у сірководневих середовищах практично не вивчене.
         Аналіз численних експериментальних даних та запропонованих механізмів
      корозійного розтріскування (КР) і корозійної втоми (КВ) металів вказує, що голов-
      ними чинниками, відповідальними за їх руйнування, є локальне електрохімічне роз-
      чинення та водневе окрихчення. Залежно від хімічного складу, механічних характе-
      ристик, термічної обробки сталі, виду навантаження і властивостей середовищ роль
      кожного з них у зародженні та розвитку тріщини може змінюватися в широких
      межах. Переважна більшість дослідників вважає, що в сірководневих середовищах
      основним фактором пришвидшеного руйнування є водневе окрихчення металів, яке
      пов’язане зі швидкістю корозії, зокрема, ефективністю водневої деполяризації. Тому
      вивчення закономірностей корозійно-механічного руйнування трубних сталей і їх
      зварних з’єднань (ЗЗ) та встановлення його визначального чинника – актуальне
      науково-технічне завдання, вирішення якого сприятиме розробленню заходів для
      належної роботоздатності обладнання за наявності сірководню.
          Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу
      виконано у відділі корозійного розтріскування металів ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН
      України, де здобувач був виконавцем завдань у рамках фундаментальних
      держбюджетних тематичних планів Національної академії наук України: 1) НД №
      18/343 “Встановлення впливу сумісної дії статичних і циклічних навантажень на
      довговічність низько- та високолегованих сталей у хлоридно-сульфідних
      середовищах” (№ держреєстрації 0106U004813, 2006 - 2008 рр.); 2) НД № 18/364
      „Вибір та удосконалення матеріалів для деталей фонтанної та запірної арматури, яка
      працює в корозивних сірководневих середовищах” (№ держреєстрації 0107U004064,
      2007 - 2011 рр.); 3) НД № 18/3.17 ”Встановлення впливу сірководнево-хлоридних се-
      редовищ на руйнування зварних з’єднань маловуглецевих та низьколегованих ста-
      лей під дією статичних та циклічних навантажень” (№ держреєстрації 0109U002655,
      2009 - 2011 рр.); 4) № 18/3.41 “Встановлення впливу корозійно-електрохімічних
      чинників та наводнювання на опірність руйнуванню трубних сталей у сірководневих
      середовищах” (№ держреєстрації 0112U002786, 2012 - 2014 рр.).
          Мета і задачі дослідження. Мета роботи – встановити схильність трубних
      сталей до корозійно-механічного руйнування за статичних та симетричних і
      асиметричних циклічних навантажень у сірководневих середовищах та визначити
      вплив на нього корозійного та водневого чинників.
          Для досягнення поставленої мети слід розв’язати такі задачі:
          1. Розробити методику і створити експериментальну базу для досліджень
      витривалості сталей за сумісної дії статичних та циклічних навантажень у
   1   2   3   4   5   6   7   8