Page 14 - Avtoreferat
P. 14

12

          Прикладення статичних навантажень супроводжується зростанням С НΣ в ~2,3
      рази (до 40,4, 35,1, 22,2 та 46,0 ppm), С Н200 – в ~2,2, 3,0, 1,3 та 2,6 рази,
      С Н800 – в ~3,0, 1,4, 4,5 та 1,9 для сталей 20, 17Г1СУ, 30ХМА та 12Х21Н5Т відповідно
      (рис. 9). Отже, статичні навантаження однаково посилюють наводнювання сталей.
          Можна зауважити, що опір КР сталей 20, 17Г1СУ та 30ХМА в розчині NACE
      корелює із кількістю абсорбованого водню, як для навантажених, так і для
      ненавантажених зразків, зокрема дифузійно-рухливого. Вплив водню з вищою
      температурою десорбції на опір КР несуттєвий. Кількість водню С Н800 у двох
      напружених сталях не відрізняється, а у сталі 30ХМА, яка має найвищий опір КР
      його кількість найбільша.                Сталь20                       17Г1СУ                 30ХМА                       12Х21Н5Т
          Рис. 9. Вміст водню у статично навантажених і ненавантажених зразках сталей
                 після кородування у розчині NACE ( = 120 год).

          Металографічні дослідження виявили, що сталі 20 притаманна феритна структура
      з рівномірним включенням глобулярних зерен перліту. Зустрічаються включення су-
      льфідів, що розташовані вдовж осі труби, з якої вирізували зразки. За статичних наван-
      тажень у ній з’являються одиничні водневі розшарування металу, які надалі формують
      багатолопатний злам. Локальних корозійно-механічних пошкоджень і зародків тріщин
      від них на поверхні не зафіксовано. Отже, основним фактором руйнування сталі 20 у
      розчині NACE за статичних навантажень можна вважати водневе окрихчення металу.
          Для сталі 17Г1СУ характерна смугаста феритно-перлітна структура. У ній
      також спостерігається незначне розшарування металу за статичних навантажень. На
      противагу сталі 20 на поверхні розвиваються локальні корозійно-механічні пошкод-
      ження, від яких зароджуються тріщини. Отже, для сталі феритно-перлітного класу
      при КР руйнівними чинниками одночасно є наводнювання та локальна корозія напру-
      женого металу, що викликає зародження багатьох тріщин з розтравленими берегами.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19