Page 12 - Avtoreferat
P. 12

10

          Концентрація дифузійно-рухливого водню в сталі (С Н200) через 24 год сягає при-
      близно половини максимального значення. Далі вміст абсорбованого водню зростає
      менш інтенсивно, і досягає свого насичення 16,0…20,0 ppm через 100…150 год.
      Вміст водню з вищою температурою десорбції (С Н800) зростає впродовж всього часу
      витримки. Максимальна кількість фракції С Н800 у ~3,5 рази менша, ніж С Н200.
      Сумарна кількість водню, абсорбована сталлю, є в межах 11,0…27,0 ppm.
          Вплив сірководню, яким насичений розчин NACE, на корозію та
      наводнювання сталі оцінювали, порівнюючи з характеристиками сталі в розчині 5%
      NaCl + 0,5% CH 3COOH, рН 2,7, через який для знекиснення неперервно пропускали
      аргон. У цьому розчині (рис. 8б) швидкість корозії за перші 170 год експозиції
      змінюється незначно і дорівнює 1,1…1,5 мм/рік. При цьому С Н200 та С Н800 досягають
      максимальних значень 2,0 та 4,0 ppm відповідно. Надалі швидкість корозії зростає до
      4,5…5,0 мм/рік, а С Н200 та С Н800 зменшуються до мінімального рівня, що в межах
      похибки експерименту. В даному випадку, порівняно з розчином NACE, навпаки,
      максимальні значення С Н800 в ~2,0 рази більші, ніж С Н200. Сумарна кількість водню,
      абсорбована сталлю, досягає 6 ppm і за приблизно однакових швидкостей корозії в
      ~4,5 рази менша, ніж у розчині NACE. Особливістю цих залежностей є наявність
      максимуму кількості десорбованого за обох температур водню за 150…200 год
      корозії. Враховуючи зростання швидкості корозії з часом експозиції, можна
      припустити суттєвий вплив у цьому середовищі пришвидшеного розчинення
      поверхневих наводнених шарів металу. Це можна пов’язати також зі зростанням
      швидкості реакції рекомбінації атомів водню і сповільненням його абсорбції з часом за
      відсутності за цих умов сульфідвмісних продуктів корозії на поверхні сталі.

                   а                          б


                                   Рис. 8. Залежність швидкості корозії
                                    (1) та концентрації абсорбованого
                                   водню за температури 200С (2) та
                                   800С (3) від часу експозиції сталі
                                    17Г1СУ у розчинах: а – NACE;
                                    б – 5% NaCl + 0,5% CH 3COOH + Аr;
                                    в – 5% NaCl + 0,5% CH 3COOH +
                                           повітря.


                    в
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17