Page 11 - Avtoreferat
P. 11

9

      Встановлено, що корозія практично не вплинула на міцність (σ B, σ 0,2) ОМ і
      зменшила його пластичність: ψ – в ~2,6 та δ – в ~2,4 рази. Під час корозії механічні
      властивості ЗЗ погіршуються істотніше: σ 0,2 – на ~20%, σ B – на ~10%, ψ – у ~3,1 та δ
      – у ~2,4 рази. Всі зразки заздалегідь витримані у розчині NACE руйнуються по ЗТВ,
      що пов’язано з локалізацією в ній корозійних пошкоджень. Отже, характеристики
      пластичності чутливіші до корозії в розчині NACE, ніж характеристики міцності.
          Дослідження впливу попередньої сірководневої корозії (200 год у розчині
      NACE) на схильність ЗЗ сталі 17Г1СУ до КР виявили, що їх порогові напруження,
      як і для некородованих зразків становлять 295 МПа.
          Дослідження корозійної тріщиностійкості різних зон ЗЗ сталі 17Г1СУ,
      виконаних електродом УОНИИ-13/55Р, за статичних навантажень засвідчили, що
      значення K с, визначені за короткочасного навантаження зразків у повітрі, для цієї
      сталі та різних зон її ЗЗ: ОМ, ЗШ, ЗТВ, а також кореня шва (КШ) становлять
                              ½
      відповідно 60,2; 62,0; 53,2; 56,1 МПам .
          Значення порогових коефіцієнтів інтенсивності напружень K Іscc, розраховані
                                                         ½
      під час довготривалих випробувань у середовищі NACE, становлять: 36,0 МПам
                                 ½

                   ½
      для ОМ; 33,0 МПам для ЗТВ; 25,0 МПам для ЗШ та КШ (рис. 7), що відповідно
      в 1,7; 1,6; 2,5; 2,2 рази нижче від значень K с, знайдених для кожної з цих зон за коротко-
      тривалого навантаження у повітрі. Отже, критерій задовільної тріщиностійкості ЗЗ у
                                    ½
      сірководневих середовищах (K Іscc  33 МПам ) доcягається для ОМ та ЗТВ.
                             ½
      Показники для КШ та ЗШ на 7 МПам нижчі від допустимих. Отже, у розчині NACE
      найнижчу тріщиностійкість має ЗШ, де можуть знаходитися дефекти зварювання.

                                     Рис. 7. Статична тріщиностійкість
                                     сталі 17Г1СУ та різних зон її ЗЗ у
                                      сірководневому розчині NACE:
                                     1 – ОМ; 2 – ЗШ; 3 – КШ; 4 – ЗТВ.

          У п’ятому розділі подано результати вивчення впливу природи середовища на
      швидкість корозії та наводнювання сталі 17Г1СУ, а також статичних і циклічних на-
      вантажень на наводнювання сталей 20, 30ХМА, 12Х21Н5Т, 17Г1СУ в розчині NACE.
          Встановлено (рис. 8а), що впродовж перших 100 год експозиції в розчині
      NACE швидкість корозії сталі 17Г1СУ знижується від 2,8 до 1,5 мм/рік внаслідок
      формування сульфідних плівок, а потім збільшується до 4,8 мм/рік через їх
      трансформацію і погіршення захисних властивостей.
          Попередні дослідження показали, що водень, який десорбується за 200С,
      відповідає дифузійно-рухливому. Він може покинути метал упродовж тривалого
      часу і за кімнатної температури. За температури 800С десорбується водень з
      більшою енергією зв’язку Ме-Н.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16