Page 10 - Avtoreferat
P. 10

8

      асиметричним циклічним навантаженням і впливу на них дефектів зварних швів;
      оцінено корозійну тріщиностійкість різних зон ЗЗ під статичним навантаженням у
      середовищі NACE.
          Порогові напруження в розчині NACE для зразків сталі 17Г1СУ, зварених
      електродом УОНИИ-13/55Р, такі ж, як і для основного металу (ОМ) – 295 МПа (рис.
      5, крива 1). Проте за вищих навантажень їх довговічність менша приблизно на 20%.
      Руйнування може протікати як по ОМ, так і по зоні термічного впливу (ЗТВ). За
      асиметричних циклічних навантажень для зварних зразків не досягається рівень
      середніх напружень ( а = 0,2 0,2), за яких вони не руйнуються. Отже, зварні зразки
      пришвидшено руйнуються за асиметричних циклічних навантажень в ЗТВ.
      Дослідження малоциклової втоми сталі 17Г1СУ та її ЗЗ виявили, що значення
      границь втоми для них однакові і становлять 320 МПа. За вищих навантажень
      довговічність зварних зразків нижча, ніж зразків з ОМ. У розчині NACE границя КВ
       -1с = 130 МПа для сталі і 120 МПа – для зварних зразків, які руйнуються по ЗТВ.
          Гладкі зварені зразки у розчині NACE за циклічних навантажень руйнуються
      лише по ЗТВ, що пов’язано із характером корозійних процесів у різних зонах ЗЗ:
      корозія зварного шва (ЗШ) рівномірна, а в ЗТВ локальна зі зростанням
      мікроелектрохімічної гетерогенності поверхні з часом.
          ВСН 012-88 допускає наявність дефектів у ЗШ магістральних і промислових
      трубопроводів і регламентує їх розподіл та розмір. Тому вивчали їх вплив на
      механічні властивості та опір КР і корозійно-втомному руйнуванню.
        Рис. 5. Вплив статичних (1, 2) та асиметричних         Рис. 6. Дефекти у зварному
       циклічних (3, 4) навантажень (f = 0,5 Гц;  а = 0,2  0,2)       шві сталі 17Г1СУ,
       на довговічність зварних зразків зі сталі 17Г1СУ          виконаному електродом
       (1, 3) та зразків з дефектами зварки (2, 4), зварених          УОНИИ-13/55Р.

        електродом УОНИИ-13/55Р, у розчині NACE.

          Встановлено, що глибина дефектів (рис. 6) у ЗЗ, одержаних непрокаленим
      електродом УОНИИ-13/55Р, не перевищувала 0,3 мм. За випробування з малою
      швидкістю деформації зразків із ЗЗ у повітрі руйнування протікає по ОМ. Дефекти
      ЗШ цього з’єднання сумарною площею ~15% від перерізу зразка не вплинули на
      його міцність. Встановлено, що опір КР зразків ЗЗ із дефектами менший, ніж без
      них: порогові напруження для сталі 17Г1СУ, звареної електродом УОНИИ-13/55Р,
      становлять  пор = 0,6 0,2 (235 МПа). Довговічність для зразків з дефектами за
      асиметричних циклічних навантажень не перевищує 10 год.
          Визначено механічні властивості трубної сталі 17Г1СУ та її ЗЗ після
      попередньої експозиції зразків у сірководневому розчині NACE впродовж 200 год.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15