Page 9 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 9

7

         Зображена на рис. 1в спрощена схема справедлива тоді, коли частота
      змінного струму  =2 f задовольняє певні умови. Ємністю конденсатора С ,
                                                     і
      утвореного металом і середовищем (з проміжним шаром реальної з порами і

      дефектами ізоляції) можна нехтувати коли ємнісна провідність ізоляції
      набагато менша її активної провідності C     i  G .
                                   i
         З іншого боку, ємнісна провідність подвійного електричного шару на межі
      металу з ґрунтовим електролітом шунтує його активну поляризаційну
                                               C  набагато
      провідність коли ємнісна складова поляризаційної провідності         p
                              C . Таким чином, умова вибору робочої
      перевищує її активну складову G         p
                           p
      частоти   має вигляд
             М
                         1       1    ,               (2)
                          C R i   M    C R p
                           i
                                   p
                           -1
      де перехідний опір ізоляції R = G і поляризаційний опір R = G        р -1 .
                           i
                                           p
                        i
         Різниця між падінням напруги при постійному струмі (рис. 1б) і падінням
      напруги при змінному струмі (рис. 1в) дорівнює ПП (1), якщо значення
      амплітуди змінної напруги приведено до значення постійної напруги за
      допомогою коефіцієнта гармоніки. В реальних умовах пропонується визначати
      його відношенням вимірів змінної і постійної напруг у ґрунті поперек траси.
         Для визначення діапазону частот (2), в якому правомірне застосування
      запропонованого методу вимірювань ПП, використано відомі в науково-техніч-
      ній літературі діапазони значень опору ізоляції R і поляризаційного опору R та
                                    i
                                                    p
      теоретично досліджено електричну ємність ізоляції з урахуванням проникнення
      ЕМ поля в ґрунт і проаналізовано поляризаційну ємність (ємність подвійного
      електричного шару) як електрофізичного параметру міжфазного шару.
         На основі розв’язку крайової задачі електродинаміки для квазі-ТЕМ хвилі
      циліндричного провідника з ізоляцією в однорідному зовнішньому середовищі
                                                 1   2
      (рис. 2), використовуючи формули для енергії електричного поля W            C U та
                                               e
                                                 2
      ємності конденсатора C     Q / U , отримано вирази для еквівалентної ємності ПТ

                               Q 2
                            C    ,                     (3)
                               2 W e


                              Рис. 2. Металевий циліндр з ізоляцією в
                                 електромагнітному полі струму
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14