Page 7 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 7

5

      ЛЕОТЕСТ (Славське, 2009-2012); Національна науково-технічна конференція
      “Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT” (Київ, 2012, -16);
      Науково-технічна конференція “Обчислювальні методи і системи перетворення
      інформації” (Львів, 2012, -16); 7-а Міжнародна науково-технічна конференція і
      виставка „Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і

      технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання”
      (Івано-Франківськ, 2014 ); відкритій науково-технічній конференції “молодих
      науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН
      України” (Львів, 2011, -13, -15); Міжнародна науково-технічна конференція
      “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах” (Одеса,
      2014, -15); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Комп’ютерне
      моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій”
      (Львів, 2013).

         Публікації. За темою дисертації опубліковано 24 друковані праці, з них 13
      статей у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України, з них 3

      входять до міжнародних наукометричних баз, 2 патенти, 1 свідоцтво про
      реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму.

         Структура та обсяг. Дисертація містить вступ, 5 розділів, висновки,
      список використаних джерел і додатки. Загальний обсяг дисертації становить

      250 сторінок, у тому числі 149 сторінок тексту основної частини, 102 рисунки
      та 19 таблиць, перелік використаних джерел з 173 бібліографічних
      найменувань на 24 сторінках, додаток на 60 сторінках.

                        ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

         У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, показано її зв’язок з
      науковими програмами, темами, сформульовано мету і завдання досліджень,
      визначено наукову новизну, практичне значення й особистий внесок автора в

      отримані результати, подано відомості про їх апробацію і використання.
         У першому розділі наведено огляд і аналіз літератури з контролю
      протикорозійного захисту підземних сталевих трубопроводів, показано
      необхідність і обґрунтовано вибір напрямку досліджень і розробок. Окреслено
      основні методи досліджень корозійного стану металу в електролітичному
      середовищі, характеристики ґрунтової корозії, фактори небезпеки та вимоги до
      захисту. Проведено огляд науково-технічної літератури по методах та засобах
      вимірювань поляризаційного потенціалу.
         Пошкодження ізоляції ПТ шукають методами винесення електрода та
      вимірювань напруги на поверхні ґрунту. Виявляють аномалії електричного
      поля, за якими відшукують локальні наскрізні пошкодження ізоляції. У процесі
      експлуатації ПТ стан ізоляції і поляризаційний потенціал вимагається
      обстежувати періодично, не менше 1 разу на рік.
         Встановлено недоліки відомих методів визначення поляризаційного
      потенціалу металевих споруд в електропровідному середовищі та обґрунтовано
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12