Page 6 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 6

4

         1. Використання апаратури ВПП-М для визначення поляризаційного
      потенціалу ПТ зменшує трудозатрати і підвищує вірогідність результатів
      контролю електрохімічного захисту, оскільки не потребує відключень
      катодних установок, чи використання компенсаторів спаду напруги в
      середовищі, чи стаціонарних електродів порівняння.

         2. Створена апаратура ВПП-М з пам’яттю та інтерфейсом дає змогу
      оперативно отримувати кількісну інформацію про стан ПКЗ на різних ділянках
      та виявляти місця пошкоджень ізоляції ПТ одночасно за відомими методами
      Пірсона та градієнта.
         3. Використання апаратури ВПП-М у комплексі з апаратурою
      безконтактних вимірювань струмів (БВС-К) дає змогу в зоні дії установки
      катодного захисту, що подає на трубопровід випрямлений пульсуючий струм
      (який має постійну і змінну з частотою 100 Гц складові), визначати розподіли
      вздовж траси густини постійного складника струму катодного захисту та
      перехідного питомого опору ізоляції на різних ділянках ПТ. У випадку захисту
      постійним струмом його можна модулювати сигналом з вибраною частотою
      або застосовувати генератор змінного струму.
         4. Застосування глобальної системи позиціонування (GPS) з визначенням
      віддалі між вимірами полегшує визначення параметрів ізоляції ПТ і
      документування результатів діагностичних обстежень.
         5. Накопичення вимірів та передача їх у комп’ютер підвищує
      оперативність і зменшує імовірність помилок опрацювання і документування
      результатів обстежень. Розроблена інформаційна технологія з засобами
      технічного забезпечення у систему ПКЗ підвищує інформативність обстежень,
      дає можливість переходити від регламентного контролю до контролю та
      ремонту за технічним станом для запобігання пошкоджень, підвищення

      надійності і продовження термінів експлуатації дорогих і важливих підземних
      трубопроводів і металевих споруд.

         Особистий внесок здобувача. Викладені у дисертації основні наукові
      результати отримані автором самостійно. У працях, опублікованих у

      співавторстві здобувачеві належать: аналіз методів і засобів контролю [3, 4,
      20]; розвиток і обґрунтування методу [6, 7 ]; участь у розв’язанні й узагальненні
      результатів [9, 11, 12]; участь у розробках функціональних схем і виготовленні
      апаратури [14, 15, 18, 19]; алгоритми опрацювання вимірів, участь у відладці
      програмного забезпечення [5, 10, 16, 17, 21, 23]; участь у натурних
      випробуваннях, метрологічних дослідженнях [1, 7, 8]; участь в обстеженнях і
      контролі ПКЗ ПТ [2, 13, 22, 24].

         Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, включених до
      дисертаційної роботи, доповідались на 31 (з них 14 міжнародних) наукових
      конференціях і семінарах, у тому числі на: Міжнародних конференціях-

      виставках “Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних
      матеріалів “КОРОЗІЯ” (Львів, 2010, -12, -14, -16); Науково-технічних
      конференціях “Фізичні  методи і засоби контролю матеріалів та виробів”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11