Page 5 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 5

3

         Об’єкт дослідження – процес захисту від корозії підземного
      трубопроводу.
         Предмет дослідження – контактний метод вимірювань постійних і
      змінних електричних напруг і поляризаційного потенціалу та прилад для
      обстежень ПТ.

         Методи    досліджень.     Для   досліджень    інформативних     ознак
      електромагнітного поля ПТ та розробки контактного методу обстежень ПТ
      використано методи теорії електромагнітного поля; теорії кіл з розподіленими
      параметрами; розрахунку електричних полів в об’ємних провідниках.
      Дослідження та розробки апаратурного і методичного забезпечення проведені
      на основі математичного моделювання з використанням емпіричних і
      евристичних     підходів,    лабораторних     і   натурних     випробувань.
      Експериментальні дослідження характеристик засобів обстежень виконані
      методами електричних і електромагнітних (індукційних) вимірювань.
      Результати роботи створеної апаратури перевірялися їх зіставленням з
      результатами традиційної контактної електрометрії на випробувальних стендах
      та при комплексних корозійних обстеженнях ПТ у процесі експлуатації.

         Наукова новизна результатів, одержаних у дисертаційній роботі,
      полягає у розвитку методу контактних вимірювань електричних напруг і
      поляризаційного потенціалу та створенні засобів для контролю стану ПКЗ ПТ в
      умовах експлуатації.
         1. Розвинуто метод визначення поляризаційного потенціалу поверхні
      металу в електролітичному середовищі шляхом вимірювань постійних і
      змінних напруг та визначення коефіцієнта гармоніки для вилучення омічної
      складової і контролю електрохімічного захисту від корозії.
         2. Вперше    реалізовано    в  апаратурі   ВПП-М    метод   визначення
      поляризаційного потенціалу за одночасними вимірами постійних і змінних
      електричних напруг, показано придатність створеної апаратури для контролю
      катодної поляризації та пошуку місць пошкодження ізоляції ПТ за відомими
      методами Пірсона і поперечного градієнта потенціалу.

         3. Вперше на основі розв’язку крайової задачі електродинаміки
      встановлено залежності ефективної ємності металевого циліндра з ізоляцією в
      електропровідному середовищі від електрофізичних параметрів структури і
      частоти поля, що дає змогу обґрунтовано вибирати частоту поля для
      визначення омічного складника потенціалу.
         4. Розвинуто метод визначення розподілу перехідного питомого опору
      ізоляційного покриву ПТ за комплексом вимірів струмів, потенціалів і коор-
      динат для неруйнівного контролю протикорозійного захисту на ділянках ПТ.

         Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні засобів
      вимірювань поляризаційного потенціалу для контролю електрохімічного

      захисту і розробленні методів їх застосування для контролю ізоляційних
      покривів ПТ.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10