Page 4 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 4

2

         Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
      виконана в руслі наукових досліджень відділу електрофізичних методів
      неруйнівного контролю ФМІ НАН України, які проводились дисертантом за
      період 2009-2016 рр. під час держбюджетних та госпдоговірних науково-
      дослідних робіт. У тому числі держбюджетні теми за постановами Президії

      НАН України: “Дослідження методів відбору і опрацювання електромагнітних
      сигналів для діагностування корозійного стану підземних трубопроводів”,
      № ДР 0110U000434; “Дослідження і розробка електромагнітних методів,
      засобів відбору й опрацювання інформації для контролю протикорозійного
      захисту магістральних трубопроводів”, № ДР 0111U002384; “Розроблення
      технології захисту від корозії та корозійно-механічного руйнування
      металоконструкцій у сірководневих середовищах”, № ДР 0112U002777;
      “Дослідження інформативних ознак електромагнітного поля біля поверхні
      металу з покриттям у провідному середовищі для діагностування корозії
      металоконструкцій”,      № ДР 0114U004000;       науково-технічний      проект
      “Розроблення та виготовлення апаратури МГП для діагностичних обстежень та
      контролю     протикорозійного      захисту    підземних     трубопроводів”,
      № ДР 0113U000926;      “Розробка методології і апаратури оперативних
      комплексних обстежень підземних трубопроводів”, № ДР 0110U004555 та
      “Розроблення системи і підготовка апаратурного забезпечення діагностичних
      обстежень підземних трубопроводів” № ДР 0115U004004 комплексної
      програми досліджень НАН України “Ресурс”.
         До дисертації залученні також результати досліджень і розробок дисер-
      танта, проведених у рамках НДР ФМІ за договорами №№ 769, 1057, 1370, 1525.

         Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розвиток методів та
      створення технічних засобів контролю електричних потенціалів та
      ізоляційного покриття для діагностичних обстежень стану ПКЗ підземних
      металевих трубопроводів.
         Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі наукові задачі:
          проаналізувати    сучасний    стан   методів   і  засобів   контролю
           протикорозійного захисту підземних трубопроводів (ПКЗ ПТ);
          дослідити вплив електрофізичних параметрів середовища на електричну
           ємність металевого циліндра з ізоляцією;

          розвинути    і  обґрунтувати    метод   визначення    поляризаційного
           потенціалу;
          розробити апаратуру для вимірювального контролю поляризаційного
           потенціалу та стану захисного покриття ПТ;
          розвинути комплексний метод контролю ПКЗ ПТ за вимірами струму,
           потенціалів і координат;
          розробити програмне забезпечення апаратури для опрацювання
           результатів вимірювань;
          провести   метрологічні    дослідження    та  натурні   випробування

           розробленої апаратури.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9